Search form

Efesios 1:14

14Yusuja Espíritu tu ecuana tsehuedya; bahuedya ecuana Yusuja cuanaque. Ecuana tuja cuanaque juya tibu, tuque ecuana pana ejenedya aya, tura ecuana tuja cuanaque dutya ai jidaque tyaana ahuaque tyadadiyaque. Ejeque huecacapa ecuana tuja yacuaju judiruya. Tuhua ecuana cajuchatinuca nime ama. Tuhua ecuana tura eje bucha amerecara aya eque anidirubuque. Jadya tibudya Yusu jadya neara:

—¡Dyaque jida taa mique! ¡Aijamatu peya mique buchique! —jadya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index