Search form

Efesios 2:12

12Micuana micuana tuna bucha ecuanaja ebaba Israel emui juhua eque ejuracanaque ama. “Ecuanaja ata ama micuana. Micuana ama micuana Yusura mepehua. Micuana ama micuana Yusura jidaque tyaana ahua, ecuana cuita camadya”, jadya ecuana juhua. Yuneri cuitadya tuque micuana icuene Yusu neri adebahua ama. Anihua micuana riyaque yahuaju Yusura jidaque tyadadiyaque bahueque ama ni Jesús queja catyatidadi ishu. Baecua micuana juhua ejeque huecaca Yusuja yacuaju judiru ishuque ni eje tupu jacanuca ishuque ama.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index