Search form

Efesios 3

Pablo Yusu queja judiru ishuque quisarati israelita ama cuanaque cuejara cuadishatanacuareque

1Ique rehua etare apudaju erisi netiya, micuana israelita ama cuanaque Cristo Jesúsja quisarati cuejahua tibu. Israelita ama cuanaquetu Yusura tua queja judirushaya jadique cuejahuaju, israelita cuanara ishamerechine rehua. 2Micuanaratu pana adebadya aya ique jadya ata ishu Yusura mepehuaque. Tura ique cuadishahua micuana cueja ishu micuana tura dyaque iyuhueda bayaque.

3-6Yuequedya patu Yusura jadya riyaque inime iyahua. “Ecue emepe cuanaque tuque jidaque tyaana ahua Israel eque ejuracana cuanaque. Cristo Jesús queja catyatiya cuanaquetu era jidaque inime tyadadiya. Israelita ama cuanaque Jesús queja catyatiyaju tuna tumebaedya jidaque inime tyadadiya. Israelita cuana, israelita ama cuanaque tuque cuare beta ama baya; cuare pidya camadya. Dutya tupu tuna baya. Jidaque tuque aya israelita ama cuanaja ishu, tumebaedya israelita cuanaja ishu”, jadya patu Yusura inime tupucuare. Yuequedya tujatu ni ejeque bahue amerehua ama. Ai etehua buchiquetu jucuare, ni ejeja adeba ishu ama. Iyacua bacuetu ejitaju ahua. Tura cuitadya cuadishahua cuanaque, tuja quisarati cuejaqui juhua cuanaque jadya tujatu bahue amerehua. Tuja Espíritu eque tujatu ecana bahue amerehua. Ique tura tumebaedya bahue amerehua. Erari cuejahuadya riya piji riyaque quiricaju. Riyaque ehueneque isaratsu yuneridya micuana bahue jubuque tura ique bahue amerehuaque. Bahue micuana juya Jesús queja catyatitsu Yusu queja judiruyaque, israelita cuana, israelita ama cuana jadya.

7Jesucristora ique mepehua tuque mere ishu. Arepa era icuene tuque ujeu bahua ama bucha, tuquetu dyaque jida juhua eatsehue. Dyaque iyuhueda baatsu tura mepehua. Bahuityahua tura ique jidaque quisarati tsape ishu. Tuja casa eque tura bahuityahua. 8Ique Jesús queja ecatyati cuanaque dyaque jetiedya cabatiya. Ique jadya baya ama bucha Jesucristora mepehua jidaque quisarati israelita ama cuanaque cueja ishu. Cuadishahua tura ique ecuanaja jidaque aniyaque cueja ishu ecuana Jesús queja catyatihua tibu. Pana adeba ataqui ama ecuana baya ni ecuana pana adebatilla ataqui baya tuque ecuana tsehue jidaque. Adaditilla tupu ama tuque. Jadya ique Yusura cuejamerehua.

9Yuequedyatu tura ni ejeque bahue amerehua ama tura micuana israelita ama cuanaque tuaqueja judirushabuqueque. Etehua buchiquetu jucuare. Amena iyacua bacue tura cuejamerehua Jesús queja dutya catyatiya cuanaque tura tuaqueja judirushadadiyaque. Jadya Dutya Iyaquira cuejamerehua. 10Icuenetu barepa juque casada cuanaque cacuatsashati puji cuana jadya baecua jucuare eje bucha Ijahua quejaque inajacameree Yusura riyaque yahuaju cuanaque ameredadiyaque. Amena iyacua tuna bahue. Ecuana Yusura tuja ishu ihuarahua cuanaque baatsu, “¡Dyaque bahue taa Yusu, jadya inime iyahua tibu! ¡Tuque taa bahue dutya; ni aidya jutidya tura adebaya ama!”, jadya tuna juya.

11Yuequedya yahua iyama jarijutu Yusuja inime juhua: “Ecue Emepe queja catyatiya cuanaque tuque inajacamerebuque”. Jadidya tujatu iyacua aya. Tura ecuana inajacamereya, ecuana Cuatsashaqui Cristo Jesús queja catyatihuaju. 12Ecuana jadya juhua tibu, Jesús queja ecuana catyatihua tibu, ecuana bajida tsehue ama, bisuma ecuana cajipetiya Yusu tsehue quisarati ishu. Yuneri cuitadya tuque ecuana ejeneya, tura ecuana bijidamadurayaque ama. 13Iyacua ique canerecatiya era Jesúsja quisarati micuana israelita ama cuanaque cuejahua tibu. Necanimehuallatiume. Paju ama micuanaja inime: “Dyaque jidatu Jesús queja catyatijacataqui, tunara ecuana dyadi jidama ayaque juatsu”, jadya inime netupuume. “Yuneri cuitadya ecuana Yusura tuja quisarati bacamerecara ahua. Jadya ama ni juquena juhua, tume taa tujatu Pablo dyaque ama canerecatishaquena juhua”, jadya inime netupucue.

Pablo Efesoju cuanaja ishu

Yusu queja bacabacacuareque

14Yusutu dyaque jida juhua dutya ecuana tsehue. Tuque jidaque adebatsu, chichucata juatsu tuatsehue quisaratiya. 15Tuque tuque Ecuanaja Etata. Tuquetu dutya tuja cuanaja etataque. Barepa juque tuja cuanara, yahuaju cuanaque tuja cuanara jadyatu “Tata” jadya aya. 16Jadya quisarati tsehue bacabacaya micuanaja ishu:

—Tata, miquemi dyaque jida, casada jadya. Aijamatu peya mique buchique. Micue casa tu adaditilla tupu ama. Bacaya mique era. Efeso juque micue cuanaque casaturacue. Micue Espíritu eque ecana casaturacue, tuna mique pureamaturayaque aniaje ishu. 17Peya mique bacaya. Cristo tuna tsehue paju. Tura ecana panaru dutya tuna eje bucha juyaque, dutya tunara inime tupuyaque. Tuaqueja nimeedya jutidya ecana pajuaje. Tumebaedya mique bacajacaya ama mique tunaja iyuhueda bajaca ishu ama, tumebaedya peya cuana. Acui ni tiri casada, tumetu acui pajida casada majuma netiya. Dudu cuana ni pajida casada, tumetu etare casada rihuitaquima netiya. Jadidya tuna juya tuna iyuhueda cabatijacayaque ama juatsu, dyaque casada, masadama canimehuallati jadya ama tuna juya. 18Peya mique bacaya. Casaturacue Efeso juque micue cuanaque, Cristora tuna eje bucha iyuhuee bayaque tunaja adeba ishu. Tuna camadya ama, tumebaedya dutya queja micue cuanaque casaturacue ecana. Bahue ecana pajudadi Cristora ecana dyaque iyuhueda bayaque. Cristoja iyuhue ecuana tsehue aniyaque tu ai dyaque aridaque tuputillataquima buchique. Ai dyaque quinida, junuda, deda, baruda jadya buchique tume. Paadeba tuna Cristora tuna jadya iyuhuee bayaque. 19Arepa tuna Cristora iyuhueda bayaque eje bucha pana adebataqui ama baya ama bucha, caadebatishacue ecana tura dyaque iyuhueda bayaque. Jadya caadebatie juyaque juatsu, tuna mique bucha dyaquedya juajeya. Anibuque tunajatu dutya mira tunaja anishacara ayaque. Jadya mique bacaya Efesoju micue cuanaja ishu.

20“Tata, miquemi ecuana tsehue. Miratu eau dutya. Adadi tupu ama tu mira ai eauque. Ecuanara ai bacayaju, miratu aya dyaque ecuanara ai bacaya tupu ama. Micue casa dyaque aniya eque tuquemi aya dutya ecuanaja jida ishuque, ai dyaque ecuana inime juya tupu ama. 21Tata, ecuana micue cuanara mique ecuana pureama aya. Ecuana Cristo Jesús queja catyatihua cuanara: ‘¡Dyaque jida taa mique! ¡Aijamatu peya mique buchique!’ jadya tuque ecuanaja abahue. Jadya mique ecuana aya jadya ajacatsu ama. Jadidya paju, —jadya tuque ecue abahue.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index