Search form

Efesios 3:10

10Icuenetu barepa juque casada cuanaque cacuatsashati puji cuana jadya baecua jucuare eje bucha Ijahua quejaque inajacameree Yusura riyaque yahuaju cuanaque ameredadiyaque. Amena iyacua tuna bahue. Ecuana Yusura tuja ishu ihuarahua cuanaque baatsu, “¡Dyaque bahue taa Yusu, jadya inime iyahua tibu! ¡Tuque taa bahue dutya; ni aidya jutidya tura adebaya ama!”, jadya tuna juya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index