Search form

Efesios 4:14

14Ebacua cuanaratu masadama inime cuareya; ejeneya tuna dutya cuejayaju bacayaque. Cuejiji casada juyaratu ebacua cuana cueri patya cuaba tsehue juneniyaque peya queja duju peya queja duju jadya eau; eje bucha jutaquima ecana ejuu. Jesús pana adeba eaque ecuana ebacua cuana cuaba eque cuejijira aquereniya bucha ama. Neejenera ama ejeque peya iyacuaque ejera bahuityacara ayaju. Tuna pusha pusha juyaju ecana neejenera ama, arepa ecana ejenetaqui juya ama bucha. Tunara tuyuque ama cuejayaju, neijacabacara ama.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index