Search form

Efesios 5:5

5Tuja ehuaneque ama jaraquereyaquetu judirubuque ama Cristora, ecuanaja Etata Yusura jadya naruyaju. Jadya bisutada juyaquetu judirubuque ama Yusu queja. Tunaja ishu cuita camadya dutya ai radanityacara juya cuanaquetu Yusu queja judirubuque ama. Jadya cuanaque tuna yusu ama muiya bucha jutidya juya. Yusu adebaya ama cuanaque tuna yusu cueya cueyaja yacuaju jutidya chichucata juya, Yusu Nerija yacuaju chichucata ejuuque. Jadidya tu ai bijiseritsu tuja ishu cuita camadya dutya ai radanityacara juyaque Yusu Neri emuiu ama bucha. Micuanaratu pana adebadya aya riyaque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index