Search form

Gálatas 3:17

17Abrahamtu Yusura jidaque tyadadiya jadya ahua. Tyama ama adadiya jadyatu juhua. Quiricaju ecuana ebacani quiyati bahue bucha ecuanara ai tyaana ayaque yuneri juyaque bahue amere ishu, jadidyatu Yusura cuejacuare Abraham yuneridya tura tyaana ahuaque tyadadiyaque. Tura amena jadya tyaana ahuaju, 430 mara cuetihuaju, tujatu chamacama cuejacuare Moisés cacuatsashati cuana, tuja peya cuana cueja ishu. Cacuatsashati cuana cueja amena aatsutu Yusura quisarati acuare ama: “Iyacua riyaque huecaca eque tuque cuarehua Abraham tyaana ahuaque”, jadya tujatu quisarati ahua ama, ni riya piji buchique.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index