Search form

Gálatas 3:22

22Yusu tuja quisaratiju jadya juya equetu ni ejeque buchique cacuatsashati cuana eque eaniu ama. Jadya tibudya ecuana dutya jucha arida. Ecajuchati ecuana juhua, etare apuda ducu erisique netiyaque bucha. Peadya camadyatu Yusu queja judiru ishuque aniya, Jesús queja catyati. Jadya juya cuanara peadya cuita camadyatu Yusura tyaana ahuaque babuque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index