Search form

Gálatas 4:25

25Sinaí bacani ematajutu Yusura Moisés cacuatsashati cuana cuejahua. Riyaque emata tu Arabiaju, Agar eque ejuracana cuanaque aniyaju. Tumeque epunatu cacuatsashati cuana eque quinajacamereticara juyaque jadya adeba ishuque. Tuque tuja patrónra casada tsehue cuatsashayaju jutaqui jucuare bucha, jadidya tuna cabatiya cacuatsashatira cuatsashaya eque einajaca jutaqui. Jadya tu dutya jujeri riyaque yahuajuque Jerusalénju aniya cuanaque. Tuna tuna Satanásja inajacama.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index