Search form

Gálatas 5:20

20Ai cueya cueya ea cuanaque tuna muiya yusupa ejuu jadya cuanaque. Jatsura, marura jadya ecana catiya. Peya cuana ujeu, cati jadya tsehue ecana aniya. Peya cuanaja ai aniyaque tuna bijiseri ebari aya. Masadama cahuaitie ecana. Ai bayaquedya jutidya tuna bijiseriya tunaja ishu cuita camadya, peyaja ishu bacue aijama. Peyaja ishu ecana jidama quisaratiya, tuna jacaqui juhua cuanaque tuyu ama juya bucha baatsu. Tuna tsehue beta tupu ama inime tupuyaque tuna jida tsehue ama baya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index