Search form

Hebreos 1

Yusu Ebacuaque eque caadebamereticuareque

1Beru mara cuana cuetietibehuajutu Yusura tuja quisarati adebamerehua ecuanaja baba cuana tuequeque quisarati cuejaqui cuana eque. Eje uma cueja bape bape eque adebamere tujatu ecana aetibehua. 2Amena iyacua bacue tura ecuana eje buchique adebamerehua tuja Ebacuaque neri eque. Tuja Ebacuaque tsehuedyatu Yusura iyahua dutya ai aniyaque. Tudyatu Yusura mepehua dutya ai aniyaque naru ishu. 3Tuquetu jida casada Yusu bae cuitadya. Tura ecuana pana ejitaju adebamere aya Yusu eje buchique. Tura jadya amereya tibutu turadya inimeradya jutidya dutya tura iyahuaque inaya, naruya jadya aya, Yusura iyahua baedya aniaje ishu. Tuquetu majuhua ecuanaja jucha cuana apupashatsu pana bajeje aishu tsujetyaqui. Jadya juatsutu tuque Yusu Dutya Naruquija yacuaju anidiruhua Yusuja jida eque amaca. Emuitaque yahua naruquija jida eque amaca eiyabutyatau bucha, tumebaedyatu tuque muitahua.

Yusuja Ebacuaquetu dyaque emuitaque, barepa juque Yusu tsahuaqui cuanaque bucha ama

4Yusuja Ebacuaquetu barepa juque Yusu tsahuaqui cuanaque dyaque inime metseque judadihua. YUSUJA EBACUAQUE ebacanidya tu dyaque emuique, “Yusu tsahuaquique” jadya buchique ama.

5“Mique mique ecue Ebacua.

Ique micue Tata”, jadyatu Yusura Jesús ahua.

Ni ejeque tuque tsahuaquique tujatu jadya ahua ama. Tumebaedyatu Yusu jucuare beru Jesús jadya ayaque:

“Ique tuja Etataque.

Tuque tuque ecue Ebacua”.

Ni eje tupu tujatu ahua ama quisarati ni ejeque tuque tsahuaquija ishu riya bucha. 6Riyaque yahuaju tuja Ebacuaque peadyaque cuadishahuietu Yusu jucuare:

“Dutya barepaju ique tsahuaqui cuanara pamui ecue Ebacua”, jadyatu juhua.

7“Eratu ecue quisarati barepa juque bequi cuanaque cuejiji bucha huenie amereya, ique barepaju merequi cuanaque bacue casada etiqui ai yuamaturaquique bucha”,

jadyatu Yusu jucuare barepa juque tuque tsahuaqui cuanaque jadya ayaque.

8Tuja ebacuaquetu Yusura jadya acuare:

“Yusu, dyaque casadaque jujacanime ama mique.

Narubuque tuquemi tuyu neri micue cuanaque.

9Jida tuyuque tuquemi iyuhueda baya.

Amena jidama tsehuemi cahuaitiya.

Jadya tibudya, ique Yusu juya tibu, erami mepehua peya cuana bucha dyaque emui juishu.

Jutaquijudyami mique dutya dyaque jidaque judadiya”,

jadyatu Yusura ahua tuja Ebacuaque. 10Tumebaedyatu Yusura acuare beru tuja Ebacuaque:

“Yuequedya tuquemi iyahua yahua, Dutya Cuatsashaquique.

Micue emetucu tsehue tuquemi iyahua barepa.

11Yahua barepa jadyatu teredadibuque.

Amena miquemi tere ishuque ama.

Dutya eiyaquetu esiri judadiya.

Ecuanaja ejutuqui siri buchatu judadibuque.

12Ejutuqui siri iyacuaque cadadititsu eijehueu bucha, tumebaedya tuquemi iyabuque yahua iyacuaque beruque cuarequi, barepa iyacuaque beruque cuarequi.

Mique bacue ni riya piji buchique esiri jubuque ama.

Mique eje bucha, jadidyami jusiribuque”,

jadyatu Yusura Ebacuaque ahua.

13“Anibutecue ecue jida eque amaca muita ishu, era mique ujeu baqui cuanaque dutya ijahue atilla tupu”,

jadyatu Yusura ahua tuja Ebacuaque cuita camadya, ai ejeque barepaju tuque tsahuaquique ama.

14Barepaju etsahuaqui cuanaque tuna espíritu cuana. Tunadya tuna Yusu merequi cuanaque. Tunadya tuna barepa juque cuadishaya tura tuaqueja judirushabuque cuanaque tsahua ishu. Jesús, Pedro tsehue quisaraticuareque

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index