Search form

Hebreos 11:13

13Riya cuanaque tuna majuhua Yusu queja nimee jujacamaque —Abraham, Isaac, Jacob jadya. Yusura patuna acuare: “Riyaque yahuari micue jubuque”. Jadya ama buchatu tunajaque amadya jucuare. “Ecuanaja utsecua cuanajatu jubuque”, jadya tunajatu inime jucuare. Jadya tibu tuna canimehuallaticuare ama. “Tarepe juyaque ecuana. Peya yahuaju diruyaque cuetiyaque ecuana”, jadya tuna jucuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index