Search form

Hebreos 13

Yusu eje bucha pureamatura amere ishuque

1Yurameta iyuhuedae necabatijacaume peya cuana tsehue, micuana, micuana cama bucha juya tibu, Cristo queja micuana catyatihua tibu. 2Jida nebatsacue ejeque micuanaja etareju junayaju. Meta tahui ishuque ecana netyacue, arepa ecana adebama cuanaque paju ama bucha. Umaeratu jadya batsae aatsu ejeque eju cuayaque buchadya jutidya bucha baatsu jida tsehue batsacuare; tume taa yuneri cuitadya barepa juque Yusu tsahuaqui cuanaque.

3Netsahuacue Jesús queja ecatyati cuanaque etare apudaju netiya cuanaque. Nebacue ecana micuana cuitadya batacara ejuu bucha, micuana cuitadya tuhua ejuu bucha. Netsahuacue ijahue ijahue ataya cuanaque; micuana cuitadya jadya jidama ijahue ijahue eatau bucha ecana nebacue. 4Dyaque emuiba jida jadya tu caquemiti. Ni ejera buchara inime patupu ama tuja ecaquemitiquereque jaca ishu. Micuanaja ecaquemitiquereque cuita camadya nejaraquerecue, ecuitaju acara aatsu, ai peya tsehue ama. Yusuratu nerecaturabuque ejera caquemitiqueremaque jaraquereyaque. Turatu nerecaturabuque ecuita peyaja ehuaneque jabaquique. Tumebaedya tujatu nerecaturabuque epuna peyaja yahuique queja cajabameretiyaque.

5Micuana cachipiruti ishuque cuita camadya dyaque cuita inime tupuqui neaume. “Ni riya piji buchique mique aiju bajacaya ama. Jacanime ama mique ecue ni riya piji buchique”, jadyatu Yusu jucuare. Jadya tibudya pureama nejucue micuanaja ai aniya tsehue. 6Yusuja ecuana jacanime ama tibu ecuana inime tsapema jutaqui.

“Ecuana Cuatsashaquique tu ique tsahuaquique.

Jadya tibu ique bajidama.

Ni ejeque ecuitara ique eje bucha eau ama”,

jadya ecuanaja inime paju.

7Neadebacue micuana Jesús queja nimee tura cuatsashaya eque ani ishu jadya tsahuaqui juhuaque. Tunara micuana Yusuja quisarati pana cueja ahua. Tuna tuna Jesúsra cuatsashaya eque juhua majuya tupu. Inime tupuqui ecana neacue. Jesús queja nimeedya jutidya nejuajecue tuna juhua bucha.

8Jesucristotu cacuaretiya ama. Tuque beru jucuare bae cuitadyatu iyacua. Tudya cuitadyatu juajeya jari. 9Eje umara bapeque bahuityayaju nebacaume. Ediji baecuara peya queja peya queja jadya edujuu bucha nejuume. Aniyatu umae ai aratsu jadya ama juatsu arama aatsu ejepa Yusu pureamaturaya jadya juya cuanaque. Jadya ama tuque. Yusura cuitadya ecuana iyuhueda baya. Casaturaya tura ecuana tuque pureamatura ishu.

10Uu cuana iye, Yusu tyau jadya juhua bucha, jadya iyetanaetu Jesucristo juhua ecuanaja jucha cuana tsujetyatsu apupasha ishu. Israelita pae cuanajatu ara bahue juhua ejaque tumeque uu cuana eiyeque Yusuja etareju. 11Jadya ama buchatu uu cuana Dyaque Muidaju ami tsehue sequi ishu iyetana bahue juhua cuanaque arata baecua juhua. Iye, ami quemi jadya aatsu tunajatu uu eiyeque epu juque duju bahue jucuare jiji bucha ijehueti ishu. Tuhua tunajatu pana pahua abahue juhua. Amitu pae dyaque muida cuanaja duju bahue jucuare Yusuja etare Dyaque Muidaque bacaniju. 12Tumebaedyatu Jesús majuhua curusuju epu tipare, tuja ami quijehuetitsu, tuaqueja ecatyati cuanaja jucha cuana apupasha ishu. 13Majucarama amatu juhua epu tipare, arepa tuna dyaque jidama ijahue ijahue ahua ama bucha. Tumebaedya ecuana iyacua tura cuatsashaya eque jucarama ama jutaqui, arepa ecuana peya cuanara jidama ijahue ijahue aya ama bucha. 14Ecuana anisiri ishuque tu rehua riyaque yahuaju ama. Ecuanaja eaniqui neri tu yuqueja Yusu aniyaju. 15Jesús eque ecuanaja jucha cuana tillatanahua tibu, tuque ecuana ajacaya ama Yusu: “Dyaque jida casada taa mique”. Uu cuana tyaatsu eque ama iyacua Yusu nepureamaturara. Jeru cuana eque nepureamaturara. Necuejajacara ama ecuana dutya jiteque dutya jidaque tura ahua cuanaque. 16Iyuhue tsehue peya cuana tsehue necabatijacara ama. Nerecada cuana tsehue bapee neara ecuanaja ai aniyaque piji. Ecuana jadya juyaju baatsutu Yusu pureama juya.

17Micuana Jesúsra amereya eque juishu tsahuaqui cuanara cuatsashaya eque nejucue. Jida inime tsehue neacue tunara cuejaya cuanaque. Yusuja yacuaju judirutsu tuna cacuejatidirubuque riyaque yahuaju tuna eje bucha meree juhuaque. Jadya tibudya tuna cacasatiya micuana tsahua ishu, micuana Jesús queja nimeedya jutidya juaje ishu. Micuana ni tunara amereya eque juya, tumetu micuanaja jida ishudya judadiya. Tume tuna pureama tsehue mere juya. Micuana ni tunara amereya eque ama juya, tume micuana canerecatiya. Tuna bacue peya inime tsehue jutidya mere juya.

18Yusu tsehue quisaratiyaque, ecuanaja ishu nebacabacacue. Yusura cuatsashaya eque juhuaque tuque ecuana adebaya. Yusuja biji eque ecuana aniajecara juya. 19Dyaque micuana queja canerecatiya ecue ishu nebacabacacue, Yusuja ique ebajarara micuana queja cuanuca ishu emajaca tyaishu.

Amena ishuque quisarati

20-21Ecuana Cuatsashaquique Jesús tu dutya tuaqueja ecatyati cuanaque naruquique, uhuisha naruquira tuja uhuisha cuana enaruu buchique tume. Majuhuaquetu Yusura yudijidya nityatsuranuca acuare, tuque ecuana jiteque majuhua tibu, iyacua ecuana aniya Yusuja iyacuaque inime eque. Riyaque iyacuaque inimetu teredadibuque ama. Yusu tu Ecuana Inime Tsapema Anishaquique. Tura netyacue dutya jidaque tuja inime eque ani ishuque micuanara sareyaque. Turadya paa Jesucristo eque micuanaju tuja yacuaju tuja biji equeque. Ni eje tupu muijaca ishuque ama tu Cristo paamere. Jadidya paju.

22Isarayaju pana baca neacue era huenehuaque, micuana ecue eatsehuequi cuanaque. Huenehua rique riyaque quirica micuana nereda bucha cuejae ayaque micuana Jesús queja nimee ejujacauju. Junudama ehuene tibu, jida inime tsehue nebacacue. 23Era micuana bahue amerecara aya. Timoteo ecuana tsehuequiqueri etare apuda juque inajacatanachine. Tuque ni rehua ebajarara juetiya, dujuya tuque micuana queja cuayaque.

24Isaraya tuque ecuana Jesús queja dutya ecatyati cuanaque naruqui cuanaque, Yusuja cuanaque jadya. Italiaju aniya cuanara micuana isaramereya.

25Yusura jida tsehue nenarucue tuja quiyuhuebati tsehue. Jadidya paju.

Riya tupu camadya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index