Search form

Hebreos 13:20-21

Amena ishuque quisarati

20-21Ecuana Cuatsashaquique Jesús tu dutya tuaqueja ecatyati cuanaque naruquique, uhuisha naruquira tuja uhuisha cuana enaruu buchique tume. Majuhuaquetu Yusura yudijidya nityatsuranuca acuare, tuque ecuana jiteque majuhua tibu, iyacua ecuana aniya Yusuja iyacuaque inime eque. Riyaque iyacuaque inimetu teredadibuque ama. Yusu tu Ecuana Inime Tsapema Anishaquique. Tura netyacue dutya jidaque tuja inime eque ani ishuque micuanara sareyaque. Turadya paa Jesucristo eque micuanaju tuja yacuaju tuja biji equeque. Ni eje tupu muijaca ishuque ama tu Cristo paamere. Jadidya paju.

22Isarayaju pana baca neacue era huenehuaque, micuana ecue eatsehuequi cuanaque. Huenehua rique riyaque quirica micuana nereda bucha cuejae ayaque micuana Jesús queja nimee ejujacauju. Junudama ehuene tibu, jida inime tsehue nebacacue.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index