Search form

Hebreos 13:9

9Eje umara bapeque bahuityayaju nebacaume. Ediji baecuara peya queja peya queja jadya edujuu bucha nejuume. Aniyatu umae ai aratsu jadya ama juatsu arama aatsu ejepa Yusu pureamaturaya jadya juya cuanaque. Jadya ama tuque. Yusura cuitadya ecuana iyuhueda baya. Casaturaya tura ecuana tuque pureamatura ishu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index