Search form

Hebreos 6:17

17Jidaque inatsaqui judadiya cuanaquetu Yusura ejitaju bamerecara ahua tura aana ahuaque adadiyaque. Jadya tibudyatu juhua: “Ique Yusu juya tibu, ayadya tuque era eje bucha aana ahuaque cuarema ni riya piji buchique”, jadyatu jucuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index