Search form

Hebreos 8

Jesús tu Yusuja yacuaju ecuana bamerequique

1Icueneque quisarati dyaque jidaque ecuanara ahuaque tu Jesús tuque ecuanaja pae dyaque muidaque. Ecuana bamerequique juya tibutu tuque Yusu Dutya Casa Tsehueja yacuaju anibutehua eaniqui muidaju Etataque peque. 2Moisés anicuare patyatu pae cuanara Yusu merecuare ebiti etare ecuita cuanaja eaju jutidya. Jesús ecuanaja pae dyaque muidaque bacue mereya Yusuja eanicuare neriju cuita Yusuja eaju.

3Pae dyaque muida cuanaja mere tu Yusu ai tyau. Ecuita cuanara beyaque tunajatu tyabahue juhua. Uu cuana eiyeja erami, ami jadya tunajatu tyabahue juhua. Ecuanaja pae dyaque muidajatu tumebaedya anitaqui juhua ai tyaishuque. 4Tuque ni judiruquena ama juquena juhua Yusuja yacuaju, rehua riyaque yahuaju jaridya ni ejuneniu jari, tume taa tu pae amadya juquena juhua. Rehua ri aniya Leví eque ejuracana cuanaque camadya Moisésja cacuatsashati eque ai cuana Yusu bamere ishu cuanaque. 5Ecuita cuanaja Yusuja etare ahuie patu Yusura cuitadya Moisés bamerecuare emata dyaque tuja eje bucha ae aishuque. Bamerecuare tujatu etare emeya emeya eaque cuitadya tume bae cuitadya tuja aishu. “Acue mique era bamerehua bae cuitadya”, jadya tujatu acuare. Moisésra amerehuaque etare tu barepajuque Yusuja eaniqui nerija jetiedyaque; jadidyatu pae cuana eje bucha juya cuanaque ecuanaja pae dyaque muidaja jetiedyaque tuna. Tuna eje bucha juetibehuaquetu Jesús eje bucha judadiyaque bamere ishuque juhua. 6Jesús mere tyatanahuaque tu dyaque inime juque, Leví eque ejuracana cuanaque tyatanahua buchique ama. Tura ecuana Yusu tsehue pana cajipetisha anucahua. Tura, Yusu, ecuita cuana jadya tsehue inime bajejehuaquetu inime juque tunara ahua buchique ama; Yusura ecuana eje bucha aana ayaque tu dyaque inimeju, tura ecuanaja baba cuana eje bucha aana ahua bucha ama.

7Beru Moisésra cuatsashahua eque ni ecuana Yusu queja judiruquena juhua, tumetu Jesucristo jequena ama juquena juhua peya inime bajeje ishu. 8Yusutu bahue jucuare tuja cuanaque Moisés eque tura cuatsashahua eque cuita ama anibuqueque. Jadya tibudya tujatu ecana ahua tuja quisaratiju:

“Juetibuquetu huecaca iyacuaque inime eque Israel, Judá eque ejuracana cuanaque Yusu

9Tunaja baba cuana jida iyuhue tsehue Egipto juque huanashacuare bucha ama tuque inime bajejedadiya.

Etataquera ebacuaque emetucuju inatsu edujuu bucha, jadya dujue tuna ahua iyuhue tsehue.

Jadya ama bucha tuna era cuatsashaya eque jujacahua.

Jadya tibudya tuna narujacahua.

10Riyaque tu inime iyacuaque era adadinucayaque Israel eque ejuracana cuana tsehue, beru icueneque terehuaju.

Jadya micuana cuejaya Micuana Cuatsashaquira.

Pana adeba tuna amerebuque era cuatsashayaque.

Era cuitadya tunaja inimeju hueneya buchatu jubuque.

Tunaja inime taca eque era cuatsashaya eque juishuque tuna tyabuque.

Era cuitadya tunaja ducuta ecue inime eque anicaraque iyaya buchatu jubuque.

Ique Yusu juya tibu tuna narubuque.

‘Riya cuanaque ri ecue cuanaque’ jadya tuna abuque.

11Ni ejera buchiquetu bahuityabuque ama ni ejeque ique eje buchique.

‘Pabahuitya micuana Yusuja inime eque juishuque’ jadya cuejataqui amatu jubuque ata cuana ni ecuana tsehue anae cuanaque.

Dutyatu era cuatsashaya eque anibuque, ebacua cuana, esiri cuanaque jadya.

12Tillabuque tunaja tuque jucha cuana.

Pana nime aputa ni adeba pidya tuque abuque tuna icuene jidama juhua cuanaque”,

jadya tu ehuene Yusuja quisarati.

13Icueneque inime Yusura ahuaque tu ai beruque buchique, ecuetique. Adebanucataqui ama tuque. “Iyacua inime eque neanicue, beru eque ama”, jadya ecuana Yusura aya iyacua.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index