Search form

Hebreos 8:10

10Riyaque tu inime iyacuaque era adadinucayaque Israel eque ejuracana cuana tsehue, beru icueneque terehuaju.

Jadya micuana cuejaya Micuana Cuatsashaquira.

Pana adeba tuna amerebuque era cuatsashayaque.

Era cuitadya tunaja inimeju hueneya buchatu jubuque.

Tunaja inime taca eque era cuatsashaya eque juishuque tuna tyabuque.

Era cuitadya tunaja ducuta ecue inime eque anicaraque iyaya buchatu jubuque.

Ique Yusu juya tibu tuna narubuque.

‘Riya cuanaque ri ecue cuanaque’ jadya tuna abuque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index