Search form

Santiago 1:7-8

7-8Yusu pureamatura ishuque tuna inime tupuqui aya; jadya juya ama bucha tuna riyaque yahua juque inime tupuqui aya. Iyacua ecana tuyu aniya, peya huecaca piji bacue jidama. Jadya anie juya cuanara inime patupu ama, ai bacahuaque Ecuana Cuatsashaquira tyaya bucha.

Nerecadaque chipirudaque jadya Yusu jaque cabatitsu pureama jutaquique

9Yusuja cuanaque tuna pureama jutaqui. Nerecada cuanaque tuna pureama jutaqui, dutya aniya cabatitsu Yusuja tuja cuanaja ishu aniyaque baatsu. Arepa riyaque yahuaju cuanara bijidamaduraya ama bucha, Yusura tuna muiya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index