Search form

Juan 10:14-15

14-15“Ique uhuisha naruqui neri buchique, ecue cuanaque jida naruquique. Adebaya tuque ecue cuanaque. Ecue Etatara ique adebaya, iyuhueda jadya baya. Era dyaditu adebaya, iyuhueda jadidya baya. Tume bae nucadyatu era ecue cuanaque adebaya, iyuhueda jadya baya. Tunara bacue ique iyuhuedadya baya. Uhuisha naruquira tuja uhuisha cuana jida naruya bucha, tumebaedya ique ecue cuana jiteque iyetadadiya. 16Dutya uhuisha cuana tu peadya taracaju yuhua cama ama. Tumebaedyatu ecue cuanaque riyaque epuju camadya ama aniya; dutya queja tuna aniya. Tuna tuna eaqueja catyatidadiya. Tuna tuna era anishacara aya eque anidadibuque. Peadya camadya bucha tuna amereya, uhuisha cuana peadya cuareque camadya bucha. Ique peadya camadya tuna naruquique judadiya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index