Search form

Lucas 10:35

35Huecacatsu diruyaratu ecuita Samariajura quemicuare beta chipiru tsuje aridaque tuja shurumai juque. Tumeque chipiru quemitsu, tujatu tsujetyacuare etare metseque. ‘Narucue jida jeeque ecuita. Riyaque chipiru ni ri tupu ama, juetinucatsu mique tsujetya tillaetiya’ jadya tujatu acuare. Jadya tsahuaetu Samariajura israelita ujeda eaque acuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index