Search form

Lucas 11:9

9“Cuejaya micuana era. Nebacabacajacaume Yusu queja. Tyayadya tura micuana. Nebacajacaume ai sareyaque. Yusura micuana dadimereya. Canimehuallatima neihuacue micuanara ai Yusu bacahuaque tura tyaya tupu. Etareju nubicara juatsu etare metsera pacashaya tupu eihuau bucha ihuae neacue.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index