Search form

Lucas 13:19

19Adebayadya micuana mostaza caca, teeju euhuataque. Achaachaque piji, bataqui nerique ama. Jadya ama buchatu buraratsu, huijatsu, danetsu dyaque arida juya. Tuja yaa cuanajudyatu upati huiri cuana eja catiya, —jadya tuna Jesúsra acuare.

(Riyaque cuatsabiji eque tuna Jesúsra jadique huecashacuare. Arepa catibutiyaque eje uma piji tuaqueja catyatiajeya ama bucha, tuequedya tuna riya piji, riya piji jetiama catyatiajeya.)

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index