Search form

Marcos 4:32

32Jadya ama buchatu buraratsu, huijatsu, danetsu dyaque arida juya, teeju peya euhua cuanaque bucha ama. Yaa cuana tujatu junuda, arida juya. Tumeque yaa cuanajudyatu upati huiri cuana eja catiya, —jadya tuna Jesúsra acuare.

(Riyaque cuatsabiji eque tuna Jesúsra jadique huecashacuare. Arepa catibutiyaque eje uma piji tuaqueja catyatiajeya ama bucha, tuquedya tuna riya piji, riya piji jetiama catyatiajeya.)

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index