Search form

Marcos 7:13

13Jadya apupashae tuque micuana Yusura cuatsashahuaque aya, micuana cuejatahua cuana equedya jutidya juishu. Micuana camadya ama micuana jadya juya. Tumebaedya micuana peya cuana casada tsehue amereya micuana juya bae. Umada ecuita cuanaja bahue cuanaque micuana ajacaya ama, —jadya tuna Jesúsra acuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index