Search form

Mateo 10:9-10

9-10“Micuanara tsahuatiya cuanaradya micuana tsujema tyatsaya micuanara ai sareya cuanaque, micuana Yusuja mere juyaque baatsu. Jadya tibudya necadujutiume chipiru ni peya ai etsujequi tsehue cacuaretiquere ishuque. Asicada juatsu catacati ishu jutu ishuque necadujutiume. Zapato jutuyaque cuita camadya necadujuticue. Necadujutiume shitara ni sari. Dutya micuanara sareyaquedya micuana tyataya.

11“Ejeque epuju junatitsu banatimetseque etareju nenubinaticue etare metsera jida batsayaju camadya. Tuhuadya neanicue tuja etareju peya epuju dirunucaya tupu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index