Search form

Mateo 11:19

19Tuequedya IQUE ECUITA junahua. Ique bacue earaqui ara, uva nacaca esasanashaque iji jadya juya ecuita cuana tsehue. Ique jadya juya baatsu tunara dajicada, nijuqui arida jadya aya. Iquepa ecuita cuanara bijidamaduraya cuanaja ecare; tumebaedya iquepa enaruquija ishu chipiru sitaqui cuana tsehue casitatiya, jadya tunara aya. Era, Juanra jadya ayaque baatsutu ejitaju yatse betadya Yusura bahue amereya eque juyaque, —jadya tujatu ecana acuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index