Search form

Mateo 16:4

4Micuana micuana jidama inime cadujutiya cuanaque. Yusu micuana iyuhueda bajacahua, ni micuana tuja yana equedya juya. “Acue ai inimeradya jutidya, ecuana mique Yusura cuadishahuaque bahue juishu”, jadya micuanara aya. Aya ama tuque era, ni aidya jutidya. Jonás jucuareque cuita camadya micuana huecashaya, —jadya tujatu ecana acuare.

Jadya isarae aatsu tujatu ecana shanaquenacuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index