Search form

Mateo 7:22

22Tere ishuque huecaca juetihuaju camadyatu Yusu adebaquipa ejuu jadya juya cuanara abuque: ‘Ecuana Cuatsashaquique, ecuanaratu Yusuja quisarati cuejahua micue ebacaniju. Micue ebacaniju tuque ecuana ijahua cuanara quijahuatishaya cuanaque ijahua cuana ijehuecuinahua. Micue ebacaniju tuque ecuana ahua ni ejeque ecuitaja ataquique ama’, jadya tunara abuque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index