Search form

Filipenses 3:13-14

13-14Jadya micuana cuejaya, micuana ecue eatsehuequi cuanaque. Idya cuitadya bahue Yusura ique eje bucha amerecara aya eque juyaque ama jari. Jadya tuque inime tupuya: “Arepa era eje uma mara Yusu merehua ama bucha, tura cuatsashaya eque ique juajetaquidya jutidya. Peya bacue ique nime aputataqui dutya ique eje bucha juhua cuanaque. Yusuratu ihuarahua tuja yacuaju Cristo Jesús queja dutya ecatyati cuanaque. Tsajajayaratu etibene queja petaya ama; icuene tujatu petaya, tuja judiru ishuque eje buchadya adadicara tsehue. Jadidya ique juya, Yusura ique amerecara aya eque juishu. Jadya judirue ique ejeque huecaca tuaqueja jubuque. Tyabuque tura ique jidaque dutya tuja cuanaja ishuque”, jadya tuque inime tupuya.

15Dutya ecuanara Cristora cuatsashaya eque juya cuanaja tuque ecuanaja inime tuputaqui jadya. Bahuedya ecuana Yusu pana pureamatura ayaque ama aniyaque jari. Umaera ni micuana jadya ama inime tupuya, Yusura micuana adebamereya yunerique.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index