Search form

Apocalipsis 11:8-9

8-9Ecuita Cuanubi Bucha Mureeratu quisarati cuejaquique ecatse iyetsu papamerecarama abuque quimisha huecaca peya barepatya tupu. Epu ebari ediji cuanaju Ecuana Cuatsashaqui Jesucristo curusuju tatatanacuareju tatse emajuque jarabuque. (Tumeque epuju aniya cuanaque tuna dyaque jidama jubuque Sodomaju, Egiptoju jadya anicuare cuanaque bucha.) Dutyara tunajatu ecatse emajuque babuque; peya yahuaju cuanara tumebaedya tunajatu ecatse banabuque. 10Yusu adeba baecua cuanaque tuna pureama jubuque quisarati cuejaquique ecatse emajuque bahue juatsu, tatsera ni eje tupu nereda anucaya ama cabatitsu. Chine tuna jubuque. Dyaque pureama tuna jubuque, quisarati cuejaquique ecatse majuhua tibu, aija nereda aquima juhua cabatitsu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index