Search form

Apocalipsis 3:9

9Aniyatu “Yusuja cuanaque ecuana. Israelita neri ecuana”, jadya juya cuanaque. Pusha pusha arida tuna. Satanás jaquedya jutidya tuna. Micuana Filadelfiaju cuanaque micuana huaraji amereya. Tume ique adeba baecua cuanaque tuna era micuana iyuhueda bayaque bahue amereya. Micuanaja yacuaju tuna chichucata amereya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index