Search form

Apocalipsis 9:13

13Shucuta ishuque Yusu tsahuaquiratu corneta meyacuare. Tura corneta meyayaju tuque bacatsacuare etsuri jeyaju mesa oro eaque pushi etsucu equeque. Tuhuadyatu muru ijimedaque pahuatanacuare. Riyaque mesatu Yusuja yacuaju neticuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index