Search form

Romanos 1:26

26Tuna jadya juya baatsu tuna Yusura jacahua. Tujatu inime: “Paa tuna dyaque bisutada cuanaque tunara acara ayaque. Era tuna tachiya ama.”

Jadya eque tunajatu aya dyaque bisutadaque. Yusura amerehuaque ama tuna aya; amerehuaque tuna aya ama. Epuna cuanara bacue tunaja yahue cuanaque camadya jaraquerecarama aya. Epuna cuinetsedya jutidya ecana cabijiseritiya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index