Search form

Romanos 12

Yusu jaque juya tibu, tuja biji eque anitaquique

1Cuejaya micuana riyaque, ecue eatsehuequi cuanaque iyuhueda cuanaque. Yusujatu dyaque canerecabati anihua dutya ecuana tsehue. Jadya tibudya pana catyati nejura tuaqueja. Ai emajuque bucha ama, Yusu queja necabameratira chacha bucha, tuja ecuana aiju tsume ishu. Necuejara Yusu: “Ique, dutya ecue aniyaque jadya tu micuique”. Yusuja biji eque neanira, Yusu pureamatura ishu. Jadya cabameretie ecuana jutaqui Yusu queja tuque mere ishu. 2Yusu adeba baecua cuanaque aniya bucha anie nejura ama. Yusura ecuanaja pacuare ecuana eje bucha anieque, ecuanaja inime tupu cuana jadya. Tura ecuana jadya cuaree ahuaju tume ecuana bahue juya Yusura ecuana eje bucha anishacara ayaque. Bahue ecuana juya jidaque aishuque. Bahue ecuana juya Yusuja eje buchique bijidaque. Pana bahue ecuana juya eje bucha anie juishuque. 3Yusura ique cuatsashahua tuja quisarati cueja ishu. Jadya tibudya micuana cuejaya eje bucha anie tuja biji eque juishuque. Yusura cuitadya ecuana peadya peadya tyahua casa tuque mere ishu. Inime tupuqui neara eje bucha meree Yusu eauque. Tura casa tyahuaque pana adeba aatsu, jadya mereedya neara Yusu. 4Peadya ecuitajutu aniya jetiama bucucu ishuque. Dutyaja tunajatu bape bape bucucu ishuque aniya. 5Jadidya ecuana, arepa Cristo queja ecatyati cuanaque jetiama ama bucha, dutya ecuana cuita pidya camadya bucha. Yuhua cama ecuana, Cristo merecara tsehue.

6Yusura ecuana dyaque iyuhueda baya. Jadya tibudya tura ecuana casa tyabarehua peadya peadya bape bape. Jutaquiju nemerera tura ecuana casa tyahua tsehue. Umae ecuana Yusura casa tyahua tuja quisarati cueja ishu. Tunajatu cuejataqui tuyu cuji juma. 7Umae ecuana Yusura tyahua casa peya cuana tsahua ishu. Tunajatu jida tsehue tsahuataqui. Peya cuanatu Yusura casa tyahua tuja quisarati yunerique bahuitya ishu. Tunajatu bahuityataquidya peya cuana. 8Umaetu Yusura tyahua casa peya cuana casatura ishu. Tudya tunajatu ataqui. Umaetu Yusura jetiama tyahua chipiru, ai cuana jadya. Tuna tuna inijeda jutaqui ama. Tunara ecana pacajaquetiquere peya cuana tunaja ai aniyaque jida inime tsehue. Umae cuanatu Yusura casa tyahua peya cuana naru, cuatsasha jadya ishuque. Tunajatu jadya aqueretaqui, muida tsehue, ai dyaida tsehue ama. Umaetu Yusura casa tyahua nerecada cuana tsehue canerecabati aqui juishu. Jadya juya tibu tunajatu pureama tsehue ataqui.

Jesús queja catyatiya cuanaque eje bucha anie junenie jutaquique

9Iyuhueda cabatiya jiu nejuume; yuneri iyuhueda necabaticue. Neaume ni ai buchique peya yuamatura ishuque. Jida nejura peya cuana tsehue. 10Iyuhueda tsehue necabaticue peya cuana Jesús queja ecatyati cuana tsehue. Micuana tsehuequi cuana tsehue ecabatiu bucha, cabatie nejucue peya cuana tsehue. Nemuicue peya cuana, tuna queja camuimereticara juatsu ama. Yurameta camuibati nejucue peya cuana tsehue.

11Necacasaticue. Dyaida nejuume Ecuana Cuatsashaquira amereyaque aishu. Merecara tsehue nemerecue.

12Pureama nejucue, Yusura tyaana ahuaque eje tupu tura tyadadiyaque cahuecashatitsu. Neiducue abacata tsehue nerecada juya cabatitsu. Yusu tsehue nequisaratijacaume.

13Jesús queja ecatyati cuanaja ai aijama baatsu, netyacue ecana micuanaja ai aniyaque. Ejeque micuanaja epu eque cuetiyaju ara ishuque, tahui ishuque aijama baatsu, ecana neihuaracue micuanaja etareju.

14Yusu adeba baecua cuanara micuana jidama ayaju, “Jida ecana bacue, Tata” jadya Yusu queja nebacabacacue. “Nerecaturacue ecana, Tata”, jadya neaume Yusu.

15Pureama nejucue, peya cuana pureama juya cuana tsehue. Ejeque peya inime juyaju, neaquerecuedya peya inime. 16Bape bape inime cadujutiya ama bucha pureama tsehue peya cuana tsehue neanicue. Micuana cuita camadya dyaque inime metse bucha necabatiume. Nerecada cuana tsehue cajipeticarama nejuume. Necarenecue ecana. Dutya bahue bucha necabatiume.

17Arepa peya cuanara eje bucha jidama aya ama bucha, tunara aya bae ecana neaume. Neanicue jida, dutyaja micuana jida tsehue aniyaque baishu. 18Eje buchadya dutya tsehue jida pureama tsehue anicara nejucue. 19Necacuarehuanatiume jidama atayaju, ecue eatsehuequi cuanaque iyuhuedaque. Yusu camadya tu jidama cuanaque nerecaturaquique. “Era cuitadyatu cuarehuanaya ecue cuanaque jidama aquique. Nerecaturabuque tuna ecue cuanaque jidama ahua cuarequi”, jadya tu ehuene Yusura quisarati acuareque. 20Tumebaedya tu ehuene peyaju Yusuja quisarati: “Mique ujeu baquique ni aracara juya, tyacue ara ishuque. Ijicara ni juya, tyacue iji ishuque. Mira jadya bae ayaju mique ujeu baquique pabisu. ‘Arepa era tuque jidama ahua ama bucha taa tura ique jida baya’ jadya tujatu inime juya”, jadya tu ehuene Yusuja quisarati.

21“Jidama neara ecuana jidama aqui cuanaque”, jadya inime netupuume. Tunara jidama ayaque cuarequi, jida jutidya ecana nebacue.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index