Search form

Romanos 13

Jesús queja ecatyati cuanaque huaraji cuanara cuatsashaya eque jutaquique

1Huaraji cuanara cuatsashaya eque nejucue.

Yusuratu iyahua dutya huaraji cuana eju ecuana aniyaju, ecuana naru ishu. Jadya tibudya ecuana dutya huaraji cuanara naruya, Yusura casa tyahua tibu. 2Jadya tibudyatu huaraji cuanara cuatsashaya eque jucarama juya cuanara Yusura cuatsashayaque aya amadya. Yusura cuatsashaya eque juya ama cuanaque tujatu ecana nerecaturabuque. 3Huaraji cuanatu iyatanahua jida juya cuanaque nerecatura ishu ama. Jidama juya cuanaque nerecatura ishu tuna iyatanahua. Jutaquiju micuana huaraji cuana tsehue bajida jucarama juya tibu, tunara cuatsashaya eque nejucue. Micuana jadya anie juyajutu huaraji cuanara micuanaja ishu jida quisarati aya. 4Yusuratu iyahua huaraji cuana micuana tsahua ishu. Jidama ni micuana juya, mubataqui tuque micuanaja ecana, tunaja micuana jidama juyaju nerecatura ishuque inime aniya tibu. Tunaratu Yusu mereya, jidama juya cuanaque nerecaturayaque. 5Jadya tibudya huaraji cuanara cuatsashaya eque nejucue. Cacuatsashati eque neanicue, tunara enerecaturauju camadya ama, micuana cuitadya jadya anitaquique bahue juya tibu. 6Yusuratu iyahua huaraji cuana ecuita cuana tsahua ishu. Jadya tibudya tunara micuana “Netsujetyacue huaraji cuana”, jadya ayaju, ecana netsujetyacue. Tunaratu sareya tumeque chipiru ecuita cuana tsahuajaca ishu ama. Micuana naruyaque tunajatu Yusu mereya.

7Netsujetyacue dutya micuanaja huaraji cuana tsujetyataquique. Huaraji cuanara cuatsashayaju, mere nejucue epuju aniya cuanaja jida ishu. Huaraji cuanara jadya ayaju: “Netsujetyacue chipiru epuju aniya cuanaque tsahua ishu saretanayaque”, netsujetyacue chipiru tsehue. Huaraji cuanara cuatsashaya eque nejucue. Nemuibacue; neijaribaume ecana.

Jesús queja ecatyati cuanaque peya cuana tsehue eje bucha cabatie jutaquique

8Manuqui nejuume ni eje tsehuedya jutidya. Patere micuanaja manu cuana; iyuhueda cabati ishuque camadya micuanaja patere ama. Peya cuana tsehue ecuana iyuhueda cabatiyaque tu ecuanara peya cuana manu etsujetya buchique. Peya cuana tsehue ni ecuana iyuhueda tsehue cabatiya, tume ecuana Yusura cuatsashahua eque juya.

9“Peyaja ehuaneque nejaraquereume. Quiyeti puji nejuume. Chiri nejuume. Peyaja ishu pusha pusha nejuume. Peya jaque micuanaja ishu nebijiseriume”, jadya ecuana Yusura cuejahua tuja cacuatsashati. Peya cacuatsashati cuanatu aninucayadya. Amena ishu tura ecuana cuatsashahua: “Iyuhue tsehue nebacue peya cuana. Micuana cuitadya iyuhueda cabatiya bucha iyuhuee peya nebacue”. Riyaque cacuatsashatiju dyari dutya cacuatsashati esabutilla. Micuana ni tumeque cacuatsashati eque juya, tume micuana dutya peya cuana cacuatsashati equedya juya. 10Peya cuana yuneridya iyuhueda bayaque juatsu, tuque ecuana peya jidama aya ama. Ejera peya cuana iyuhueda bayaquetu Yusuja dutya cacuatsashati equedya juya.

11Jadya tibudya Yusura cuatsashaya eque neanira, amena Ecuana Cuatsashaquique junanucayaque tsunutaya ama tibu. Jadya tibudya ecabatique bucha nejura, Yusuja mere juyaque emajaca aniya jari tupu. Masadamatu juetiya huecaca ecuana tuaqueja judiruyaque. Ecuana Jesús queja catyati metse juhuaju tumeque huecaca equetu japada jucuare. Amena iyacua bacue japadama juetibeya tumeque huecaca. 12Iyacua ecuana aniyaque ri apuda bucha, dyaque cuita jucha, canerecati jadya aniya tibu. Ecuana Cuatsashaquique junayaque huecaca tu ijeti cuinanayaque bucha, tura dutya jidamaque secabuque tibu. Amenatu tuque tsunutaya ama. Amena huecacayaju tibu pajatayaque bucha tuque. Bisutadaque neajacara, Ecuana Cuatsashaqui adeba baecua cuanara apuda ducu aya cuanaque. Yusuja biji equeque camadya neara, eje eque bisutaqui juishu ama. Cristoja casa tsehue nejunenira, Yusu cahuaitisha ishuque ecuana eau tibu; sudaru eiyetauju ai pajida tsehue ecajututiu bucha nejura. 13Jida neanira ecuana peyara petayaju bisu ishu ama. Ijiiji, nijuqui mere jadya nejura ama. Chine jutayaju necuara ama ecuita cuana jidama jutayaju. Ecuanaja caquemitiqueremaque nejaraquerera ama. Bisutadaque neara ama. Cahuaiti, cati jadya peya cuana tsehue nejura ama. Cajishati arida nejura ama. 14Ecuanaja biji eque cuita camadya anitsu tuque ecuana Yusuja bijidamaque aya. Ecuana cuita camadya capureamaturati ishuque neara ama. Jesucristo queja necatyatira tuja biji eque ani ishu. Sudaru eiyetauju ejutuqui pajida tsehue ecajututiu bucha, jadidya ecuana Jesucristo queja ecuana dyaquedya jutidya catyatiajetaqui, Satanásra ecajuchatishau tibu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index