Search form

Romanos 14:14

14Cuejaya micuana riyaque Ecuana Cuatsashaqui Jesúsra ique cuejahuaque. Adebayadya tuque era Yusu ecuana cahuaitishayaque ama erami ai cueya cueya cuana tyata bahue juhuaque aratsu. Peya cuana Jesús queja ecatyati cuanaja ni inime juya: “Araya ni ecuana erami Yusu cahuaitisha ishuque”, jutaquiju tuna paara amadya. Tunara ni araya tunara arataquima adebayaque, jutaquiju tunajatu aya amadya tuyuque, tunara arataquima bayaque araya tibu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index