Search form

Romanos 7:13

13Jadya ni taa ecue inime tupu ejuu: “Cacuatsashati cuana jidaque juatsu, jidaque adebadaditsudya ni taa tuque Yusu japada badirubuque”. ¡A, aijama! ¡Jadya inime patupu ama! Yusuratu cacuatsashati cuana cuejahua, dutya ecuana dyaque cuita cajuchatiyaque bahue amere ishu, dutyara Yusu cahuaitisha ishu ayaque. Icuene ique jida cuana bucha cabatihua. Amena riyaque cacuatsashati cuana pana adeba aatsu dyáquedya jutidya caadebatiajeya ique jucha aridaque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index