Search form

Romanos 8

Yusuja Espiritura cuatsashaya eque anitaquique

1Ecuana Cristo Jesús queja catyatihuaque ecuana Yusura nerecaturanime ama ecuanaja jucha cuana tibu. 2Icuene ecuana cajuchaticaraque jacayaque ama anihua. Iyacua ecuana Yusuja Espiritura tyahua tuja casa ecuana cajuchaticaraque jaca ishu, ijahuaja etiquiju ecuana judiru ishu ama. Aniya tuque ecuanaja riyaque casa, ecuana Cristo Jesúsja inime juya eque aniya tibu. 3Eje bucha jutaqui ama cuita cacuatsashati ehuene eque juya tibu, eje bucha judirutaqui amatu Yusu queja cacuatsashati eque. Yusura tuja peadyaque Ebacuaque cuadishahuaju, tujatu anicuare ecuita, ecuana jucha arida cuanaja bucha. Ecuanaja jucha cuana tsujetyaqui majutsu tura ecuana tuja casa tyahua, ecuanaja cajuchaticaraque jaca ishu. 4Jadyatu tuque juhua, ecuana Yusuja biji eque ani ishu, tura amereya eque ani ishu. Ecuana ecuana amena aniya Yusuja Espiritura amereya eque. Ecuanaja biji eque ama ecuana aniya. Jadya tibudya ecuana anitaqui cabatiya Yusura amereya eque.

5Tunaja biji eque cuita camadya aniya cuanaratu inime tupuqui aya tunaja pureama ishuque cuita camadya. Yusuja Espirituja biji eque aniya cuanaratu inime tupuqui aya Yusu pureamatura ishuque. 6Tunaja biji eque, cajuchati bijiseri eque anihua cuanaque tuna canerecatibuque. Eje tupu majutsu tunajatu Yusu japada babuque ni eje tupu jipe ishu ama. Ecuana Yusuja biji eque aniya cuanaque bacue ecuana aniya dyaque jida, inime tsapema tsehue. Majutsu ecuana Yusu queja judirubuque ni eje tupu jaca ishu ama. 7Tunaja biji eque cuita camadya juishuque inime tupuqui aya cuanaque tuna Yusu ujeu cuanaque. Anicarama tuna juya tura amereya eque. Tunajatu ni eje bucha ataqui ama Yusuja biji eque ani ishu. 8Tunaja biji eque cuita camadya aniya cuanaratu Yusu pureamaturaya ama.

9Jadya ama micuana. Micuanaja biji eque ama micuana aniya, arepa peya huecaca micuanaja jadya anicaraque inime juetiya ama bucha. Yusuja Espiritura amereya eque micuana aniya. Cristora Espíritu cuadishahuaque micuana tsehue tibu, micuana tura amereya eque juya. Cristora Espíritu cuadishahuaque tu peadya peadya Cristoja cuana tsehue. 10Cristo tuja Espíritu eque micuana tsehue aniya tibu, iyacuanehuadya tura micuana, Yusu tsehue ani ishu ni eje tupu jaca ishu ama. Majutsu tuque micuanaja ecuita riribuque, micuana cajuchatihua tibu. Arepa jadya juya ama bucha, Yusuja Espiritura micuana anishanucabuque, tura micuana jucha metse ama baya tibu. 11Yusura Jesús emaju caniju ishatanacuareque tuja ecuita cuitadya nityatsuranucacuare bucha, jadidya tura ecuana ejeque huecaca eju ecuana epapatanaque ecuana nityatsurabuque. Ecuita maju baecuaque tura ecuana tyabuque. Tuja Espirituja casa eque tura ecuana jadya amerebuque.

12Jadya tibudya micuana cuejaya riyaque, micuana ecue eatsehuequi cuanaque. Yusuja bijidaque tuque ecuanaja ataqui. Ecuanaja biji equedya jutidya ai neaajera ama. Ecuana icuene cajuchatihua baedya jutidya nejuajera ama. 13Cajuchatiajeyadya jutidya ni ecuana, ecuanaja biji, Yusura ecuana nerecaturabuque. Majutsu tuque ecuana jipebuque ama. Yusuja Espíritu eque ni ecuana cajuchatijacaya, tura ecuana Yusu tsehue anishabuque. Yusu tsehue ecuana aniya, riyaque yahuaju jari tupu camadya ama, majutsu tumebaedya. 14Yusuja Espiritura amereya eque juya cuanaque tu Yusuja cuanaque. Yusura tuna tuja ebacua cuanaque bucha baya. 15Icuene ecuana Yusura cuatsashaya eque jucara ebari juhua, tuque mubatsudya jutidya. Emetsenera tuque metsera amereya eque bajida juatsu ejuu bucha ecuana jucuare. Jadya ama bucha tuque ecuanaja Yusura tuja Espíritu cuadishahua. Tumeque Espirituradya ecuana inajacamerehua. Jadya equedya ecuana bajidama, Yusura ecuanaja jucha cuana tibu enerecaturauju. Tuja Espiritura ecuana yunerineya Yusura ecuana tuja ebacuaque bucha bayaque. Jadya tibudya tuque ecuanaja Yusu tsehue quisaratiyaque jadya abahue, “Ecue Etata”, jadya.

16Ecuana ecuana bahuedya Yusura ecuana tuja ebacua cuanaque bucha bayaque. Yusuja Espirituradya ecuana bahue amereya. “Miquemi Yusura baya tuja ebacuaque bucha”, jadya tura ecuana aya.

17Yusura ecuana tuja ebacua cuanaque bucha baya tibu, tumebaedya tura ecuana tyabuque dutya jidaque tuja cuanaque tura tyaana ahuaque. Yusura Cristo tyaana ahuaque ecuana dyadi tura ecuana tyabuquedya. Yusu adeba baecua cuanara ecuana jida ama aya, Yusura amereya eque ecuana juya baatsu. Cristo tunajatu tumebaedya jida ama acuare riyaque yahuaju aniya jariju. Cristo tu jida, casada jadya. Eje tupu tuque dutyaja ecuari judadihuaju ecuana dyadi ecuana tuatsehue ecuaridya jubuque, arepa ecuana rehua canerecatiya ama bucha.

¡Dyaque jida ecuana Yusuja yacuaju judirubuqueque!

18Riyaque yahuaju ecuana canerecatiya. Tuequedya ecuana Ecuana Cuatsashaqui queja judirubuque. Tuque bucha ecuana jubuque. Jadya tibudya ecuana inime tsapema anicara juya, arepa rehua canerecatiya ama bucha, Yusura ecuana dyáque jida ameredadiya tibu. Eratu pana ejenedya aya ecuana jadya judadibuqueque. 19Yusura dutya iyahua cuanaratu eje bucha juetishacara tsehue ihuaya tumeque huecaca, eje tupu tura ecuana tuja Ebacuaque Jesucristo bucha amereyaque. 20Yahua iyatanahuajutu amena dutya cayuamatitibunehua. Iyahua cuanaja inime amatu jadya jutibunehua, “Adán cajuchatihua tibu, dutya era iyahuaquetu jidama juya, cayuamatiya”, jadya Yusuja inime juhua tibu.

Jadya ama buchatu Yusuja inime: “Ejeque huecaca tuque iyacuanebuque dutya era iyahua cuanaque”. 21Dutya iyacua riyaque yahuaju aniya cuanaquetu cayuamati, tere jadya jubahue. Tumeque huecacatu Yusura tuja cuanaque, dutya tura iyahua cuanaque jadya tura amerecara aya bae amerebuque ni eje tupu cayuamatinuca ishu ama. Jadya iyacuanetanaetu dutya jubuque. 22Adán equeque tupu iyacua equequetu dutya canerecatiya. Epunara mari mari tsehue ebacua cuinanayaque eihuau bucha, jadidyatu dutyara ihuaya dutya cuaretanayaque. 23Ecuana ecuana nerecadadya juya. Aracara, ijicara jadya ecuana jubahue. Castere bahue ecuana; ujejeda jubahue ecuana. Yusura tuque ecuanaja tuja Espíritu cuadishahua. Espíritu ecuana tsehuedya tibu, tuque ecuana pana ejenedya aya ejeque huecaca ecuana Yusura dutya tyaana ahuaque tyadadibuqueque. Dutyara tuque ecuana ihuaya tumeque huecaca ecuanaja ecuita riri baecua judadiyaque. Ecuanaja ecuita jadya ecabapetiju, ecuana Yusura ejitaju abuque tuja ebacua cuanaque jadique. Jadya canerecatie ecuana juya, tura ecuana cabapetishaya tupu. 24-25Ijahua quejaque inajacameretsu ecuana Yusura tyaana ahua ecuita ecabapetique. Ihuaya jaridya tuque ecuana tumeque ecuita cabapetiyaque. Amena ni ecuana etyatana ejuu ecuana tyatana ana juhuaque, eihuau ama jaridya tuque ecuanara. Ni ejeratu ihuaya jari ama amena etyatanaque. Ecuanaratu ihuaya jari Yusura ecuanaja ecuita cabapetishadadiyaque. Ejeneyadya tuque ecuana ejeque huecaca Yusura cabapetishayaque. Canimehuallatinime ama ecuana, arepa riyaque yahuaju jari tupu nerecada juya ama bucha.

26Tumebaedya ecuana Yusuja Espiritura casaturaya, ecuana casadama juyaju. Baecua ecuana eje bucha quisaratie Yusu tsehue juishuque. Yusu eje bucha cuejataquima baatsu, ataqui ama ecuana quisarati baya ecuanara educuju inime tupuyaque. Yusuja Espíritu tu ecuanaja ishu bacabacaya. Jadya tsahuae tura ecuana aya ecuana Yusu tsehue quisaratiyaju. 27Arepa ecuanara quisarati ataqui ama baya ama bucha, Yusuratu adebaya ecuanara educuju inime tupuyaque. Jadya tibudya tujatu adebaya tuja Espiritura cuejacara ayaque tura ecuanaja ishu bacayaque. Yusuja biji equetu tuja Espiritura bacaya, ecuana tuja cuanaja ishu.

Ni aira buchique ecuana Yusu jacamereyaque ama

28Yusuratu dutya ecuana eje bucha juyaque, ecuanaja jida ishu jadya amereya, tuque iyuhueda baqui cuanaja ishu. Turatu dutya eje bucha amereya ecuanaja jida ishu, tura tuja ishu mepehuaja. 29Yahua iyama jariradyatu Yusura adeba, iyuhueda bau jadya ahua tuja judadibuque cuanaque. Tunaja ishu tujatu inime tupuhua: “Riya cuanaque rique cuejabuque ecue Ebacua Jesucristo bucha tuna jida juishu. Tuque tunajatu tuna tsehuequique icueneque buchique jubuque. Jetiama era mepehua cuanaque tujatu jubuque tuja eju cuanaque bucha”, jadya patu Yusura inime tupucuare.

Jadya ihuarae tujatu ecana ahua Ebacuaque Jesús bucha juishu. 30Tura mepehua cuanaque tujatu cuejahua: “Micuana micuana jucha metse ama baya”. Tura jucha metse ama bahuaquetu tura jida amerehua tuja Ebacuaque bucha. Jadya Yusuja inime juya tibu, ecuana tuja cuanaja ishu, dutya ecuana eje bucha juyaquetu ecuanaja jida ishuque.

Jesucristo eque ecuana Yusura bamereya tura iyuhueda bayaque

31Yusu ecuana tsehue dyaque jida juya tibu, ¿eje bucha canimehuallatie jatsu ecuana ejuu? Yusura ecuana narujacaya ama. Jadya tibudya tuque ecuana jidama ama inime baya, arepa ecuana ujeu baqui cuanara jidama aya ama bucha. 32Yusura ecuana dyaque iyuhueda baya. Turatu Ebacuaque iyuhuedama bahua iyeta ishu. Turatu cuadishahua ecuana eiyetauque. Tura etsujequi dyaque umada ecuana tujaque amere ishu tsujetyahua tibu, yuneri cuitadya tujatu abuque dutya ecuanaja jida ishu. 33Ecuanaratu jidama ama inime baya peya cuanara jucha metse jadya ayaju ecuana Yusuja emepeque. Yusura cuitadya ecuana jucha metse ama jadya cuejaya, tura ecuanaja jucha cuana tillahua tibu. 34Cristo Jesústu majuhua ecuanaja jucha cuana tsujetyaqui. Emajuquetu chacha netitsuranucacuare. Iyacua tu tuque Yusuja yacuaju. Tuquetu Etataque tsehue enaruquique. Tuquetu quisaratiya Etataque tsehue ecuanaja ishu. Jadya tibudya ecuana ni ejeja buchique jadya ataqui ama: “Micuana jucha arida tibu, micuana canerecatitaqui. Yusu tuque micuana japada babuque ni eje tupu jipe ishu ama”, jadyatu ni ejeque buchique jutaqui ama.

35Cristora ecuana dyaque iyuhueda baya. ¿Aira jatsu ecuana iyuhueda ebamerejacau? ¡Ni airatu jadya eamereu ama! Yusu adeba baecua cuanara ni ecuana jidama eau. Eijehueu ni tunara ecuana ecuanaja epu cuana juque. Tunara ni ecuana ehuanashau. Tupu ama ni ecuanaja ara ishu cuanaque eaniu. Jutu ishu cuanaque ni ecuanaja tupu ama eaniu. Mudaju majutaqui ni ecuana ejuu. Cuchiru tsehue ni tunara ecuana eiyeu, jadya ama juatsu peya ai quiyeti ishu tsehue. Arepa ecuana jadya ejuu ama bucha, Cristora ecuana iyuhueda bajacaya ama ni tura ecuana narujacaya. 36Beru yuequedya Yusuja cuanaque jucuare baedya ecuana judadibuque. Ecuita dyaque nerecada atanacuarerari Yusuja quisarati huenecuare:

“Miaqueja ecuana catyatihua tibu, ecuana dutya huecaca ecuita cuanara iyecara aya.

Uhuisha cuana iye ishu edujuta bucha tunara ecuana aya”.

37Arepa ecuana jadya canerecatie juya ama bucha, ni aira ecuana canimehuallatishaya ama. Iduya tuque ecuana dutya pureama tsehue, Cristora ecuana iyuhueda baya tibu. 38Ni aira buchique ecuana Yusu iyuhueda bamerejacaya ama. Ecuanajatu amena inime etere pana adeba tuque ecuana aya. Ecuana chacha aniya jari tupu, majuhuaju iyuhueda tura ecuana bajacaya amadya. Barepaju Yusu tsahuaqui cuanara ecuana iyuhueda bajacamereya ama. Ejitaju ama cuanaja casara ecuana iyuhueda bamerejacaya ama. Yatseja ecuari cuanaja casara ecuana iyuhueda bamerejacaya ama. Jida ni ecuana cuetishaya, jadya ama juatsu jidama, tura ecuana iyuhueda bajacaya ama. Mara cuana juetibeyaju tura ecuana iyuhueda bajacanime ama. 39Ebarucue equera ni emaque equera ecuana iyuhueda bamerejacaya ama. Jadya tibudya ni ai Yusura iyahuara ecuana tuque ejacamereu ama; ni aira buchique ecuana iyuhueda ebamerejacau ama.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index