Search form

Romanos 8:17

17Yusura ecuana tuja ebacua cuanaque bucha baya tibu, tumebaedya tura ecuana tyabuque dutya jidaque tuja cuanaque tura tyaana ahuaque. Yusura Cristo tyaana ahuaque ecuana dyadi tura ecuana tyabuquedya. Yusu adeba baecua cuanara ecuana jida ama aya, Yusura amereya eque ecuana juya baatsu. Cristo tunajatu tumebaedya jida ama acuare riyaque yahuaju aniya jariju. Cristo tu jida, casada jadya. Eje tupu tuque dutyaja ecuari judadihuaju ecuana dyadi ecuana tuatsehue ecuaridya jubuque, arepa ecuana rehua canerecatiya ama bucha.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index