Search form

Romanos 8:35

35Cristora ecuana dyaque iyuhueda baya. ¿Aira jatsu ecuana iyuhueda ebamerejacau? ¡Ni airatu jadya eamereu ama! Yusu adeba baecua cuanara ni ecuana jidama eau. Eijehueu ni tunara ecuana ecuanaja epu cuana juque. Tunara ni ecuana ehuanashau. Tupu ama ni ecuanaja ara ishu cuanaque eaniu. Jutu ishu cuanaque ni ecuanaja tupu ama eaniu. Mudaju majutaqui ni ecuana ejuu. Cuchiru tsehue ni tunara ecuana eiyeu, jadya ama juatsu peya ai quiyeti ishu tsehue. Arepa ecuana jadya ejuu ama bucha, Cristora ecuana iyuhueda bajacaya ama ni tura ecuana narujacaya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index