Search form

Romanos 9:1-2

Yuequedya Yusura israelita cuana tuja juishu mepecuareque

1-2Dyaque jidama inime ishu tuque baya ecue ata israelita cuana. Dyaque jidama inime ishu ujeda jadya taa baya educuju. Pusha ama cuitadya jadya caadebatiya ique Cristoja inime eque juya tibu. Yusuja Espirituradya yunerineya ique pusha pusha ama juyaque. Tuna jiteque ique dyaque peya inime juya. 3Eje buchadya Yusu queja bacatsu tuna Jesús queja catyatishamerecara tuna aya. Tuna tuna ecue ata cuana. Peadya ecuita eque camadya ejuracanaque ecuana.

—Tata, jadya jutaquique juatsu era Cristo japada pajaca, ecue ata cuana ijahuaja etiquiju nubidiru ishu ama, —jadya datse tuque Yusu cuejacara ahua.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index