Search form

Romanos 9:32

32¿Eje bucha juatsu tuna Yusura ecajuchati jari bacuare? Tuna cacuatsashati cuana eque juatsu Ijahua quejaque quinajacameretiya bucha jucuare tibu, Jesús queja catyatitsu ama. Tuaqueja nimee jutaquique tuna inime cujisha ebari cuita aatsu ecana jida mere cuana tsehue jutidya ecana quinajacamereticara juhua. Tsajajacama cuayaque tumu ebari tsehue tsuru juatsu tuque tsajaja cama juticara juyaju ejunatiu ama bucha, jadidya tu dutya jujeri israelita cuana. Judirubuque ama tuna Yusu queja, tuna Cristo queja catyaticarama juya tibu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index