Search form

Tito 1:8

8Tuna queja tarepe juya cuanaque jida batsaqui ecana paju. Peyaja jida ishuque abahue ecana paju. Jida inime tupu bahue ecana paju jida tuyu ani ishu. Peya cuana tunajatu bataqui jida tsehue, huaraji cuanara cuatsashahua eque anitsu. Yusuja biji eque tuna anitaqui. Tuna taca canaruti aqui ecana paju, peya huecaca jidamaque aishu bijiseri bahueque eau tibu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index