Search form

Tito 3

Jesucristo queja ecatyati cuanaque eje bucha anie jutaquique

1Tito, jadya cuejacue Jesúsja cuanaque: “Neadebacue micuana icuene cuejatanahuaque. Nejucue gobiernoja yana eque, tumebaedya dutya huaraji cuanara cuatsashaya eque. Huaraji cuanara peya cuana tsahua ishu cuatsashayaju ecana jida inime tsehue netsahuacue. 2Neijillahuanaume ni ejeque buchique. Cati sare nejuume ni eje tsehue. Jida nejucue peya cuana tsehue; netsahuajacaume ecana. Jida jutidya nejucue dutya tsehue”, jadya ecana cuejajacaume.

3Jida nejura Jesús queja catyatima cuana tsehue. Icuene ecuana tuna aniya baedya anicuare. Aishu ama ni ecuana adebacuare Yusu jaque ni tura ejitaju ahuaque. Muibacuare ama ecuana Yusu ni ejeque huaraji buchique. Eje bucha anie jutaquique bahue bucha ecuana cabaticuare, tume taa pusha pusha pana ejene ayaque. Dutya jidamaque bijiseritsu ecuanaja abahuedya jucuare. Dutya ecuana acuare ecuana cuita camadya pureama juishuque. Jidama ecuana acuare peya cuana. Cajishati arida ecuana jucuare; ecuanara ai ecuanaja ishu bijiseriyaque jidama ecuana bacuare peyaja aniyaju. Ecahuaitidya jutidya ecuana jucuare peya cuana tsehue; tuna bacue ecuana tsehue. Jadya aniedya jutidya ecuana jucuare icuene.

4Yusu Ecuana Inajacamerequira ecuana bamerecuare tura eje bucha iyuhuee bayaque. Bamerecuare tura ecuana ecuana tsehue tuque ejejiuque. 5Inajacamerecuare tura ecuana, ecuanara ai jidaque ahua baatsu ama, ecuana tsehue quiyuhuebati anitsu. Iyacuanehua tura ecuana, ecuanaja jucha cuana ai utsaya bae utsae aatsu. Tuja Espíritu eque tura ecuana yudijidya cananatisha anucahua. 6Ecuana Inajacamerequi Jesucristo queja catyatihuaju, Yusura tuque ecuanaja tuja Espíritu cuadishahua. Inijeda juatsu ama tuja tuque ecuanaja cuadishahua. 7Jadya tujatu ahua, tuque jidaque ecuana bamere ishu, arepa ecuana jucha arida juhua ama bucha. Tujaque tura ecuana amerehua. Tuaqueja judirusha ana ni eje tupu jaca ishu ama jadya tura ecuana acuare. Pana ejenedya tuque ecuana aya jadya judadiyaque.

8Riyaque era hueneyaque tu yunerique. Jesús queja catyatihua cuanaque era huenehua eque anishacue. Mira ni ecana cuejajacaya ama, tume tunajatu peya cuana tsahuajacaya ama. Tuyudya tu jadya juishu. Tuna jida juyaju baatsutu peya cuana tuna aniya baedya anicara ejuu. 9Dutya ama tuna jadya anie juya. Aniyatu umae yanacana cati cati juya cuanaque. Aniyatu ebaba cuanaque eje bucha juhuaque inime tsapequi juya cuanaque. Juya tunajatu inime peya cuana dyaque jida bucha, ecuita cuana dyaque inimequi eque ejuracanaque cabatitsu. Aniyatu Moisésra cuatsashahua tibu cati cati juya cuanaque. Cati cati ishu tunajatu aya eje bucha anie ecuana tumeque cacuatsashati eque ejuuque.

Dutya riya cuanaque tu aishuque ama. Dyaque jida ama tura ecuana Yusu adebamereya. Peya cuana tsehue ujeu jutidya tura ecuana cabatishaya. Miquemi jadya jutaqui ama, Tito.

10Peya cuanara bacue Jesús queja ecatyati cuanaque dutya tupu nimee amerecarama aya. Jadya ameretsu tunajatu ecana cahuaitishaya jutidya. Yusuja cuanaque cahuaitishaqui juya cuanaque nereda acue. Tunara bacayaque juatsu, jida. Bacaya ama ni tunara mique, nereda anucacue. Nereda abeta acue. Nereda abeta aatsu, tunara bacaya amaju tume ecana jacacue. Tunara ni jidamaque bahuityajacaya ama, tume ecana yatse tsehuequi bucha ama bacue. 11Bacacarama ni turami aya, adebayadya tuquemi tumeque ecuita cuejataquimaque. Arepa nereda atanahua ama bucha, arepa cajuchatiyaque bahue ama buchatu tumeque ecuita cajuchatijacacarama juya. Tura cuitadyatu Yusuja quisarati bijidamadurahua. Jadya tibudyatu Yusura nerecaturabuque.

Pablora Tito amerecuareque

12Inime tuque bajejeya Artemas Cretaju cuadisha ishu, jadya ama juatsu Tíquico. Cuadishaya tuque peadya ejeque cuana Jesús queja ecatyati cuanaque naru ishu mique aijama tupu. Era cuadishayaque jutihuaju, jecue ebajarara. Necatsuruti Nicopolisju. Tuhuadya amena aninatiya cuejipa cuana juyaque cuetiya tupu. 13Zenas, Apolos jadya tuhuaque cuinanahuaju, ecatse tsahuacara acue. Zenasratu cacuatsashati pana adeba aya. Tsahuacue ecatse dutya tatsera ai sareya tsehue tatse cuayaque etsunutanatiuju. Pahuiti ama tatseja ai. 14Jadya cuejae Jesús queja ecatyati cuanaque acue: “Jida nejura. Netyara ai ecuanaja aniyaque aima cuanaque. Netsahuara ecana. Dyaida tsehue neanira ama. Yanacana juneni ejuu tibu, netsahuara peya cuana”, jadya tuque micue ecana cuejataqui.

Tito Pablora amena ishu isaracuareque

15Dutya eatsehue cuanarami isaramereya. Isaracue tuhua cuanaque Jesús queja ecatyati cuanaque. Tuna tuna yatseja eadeba cuanaque iyuhueda cuanaque. Yusura jida tsehue nenarucue tuja quiyuhuebati tsehue. Jadidya paju.

Riya tupu camadya.

Pablo

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index