Search form

1 Corintios 1

Pablon jatukidi shinanikiaki, na janchadan

1Jesucriston kushipayawakin Diosun ea shinankin ea katuniken Cristowen taea nukun betsa Sóstenesbetan en Pablon en matu kene bumakin taewaii. 2Diosun katua Corinto maewanu man jiweabu Jesucristo matu mawaxunkin medibi wakin matu pepawaniwen taexun Diosun jatudi katua nukun Xanen Ibu Jesucristo jabun chibanmisbu dasibibubetan man ikunwainbu ichamisbu tibi anu en matu kene bumai uinbaunxankanwen. 3Nukun Epa Dios inun nukun Xanen Ibu Jesucriston jau matu unanuma jiwemakin pewakin duawakubainunbunwen.

Jawada Diosun jatu axunmiswen taexun Pablon Dios kenwankubainikiaki, na janchadan

4Man Jesucristo chibainbuwen taexun Diosun matu pepawakin duawaya en Epa Diosbe janchakin en matuwen kenwankubainmiski. 5-6Ja inun, Cristokidi nun matu yusintani man ma ikunwankin chibankubainaya Diosun xabakabi matu unanmakin pe janchamakin jakidi matu tapinmakin jawen pepawen Diosun matu duajaidawakubainikiki. 7Jaskaken man Dios ikunwainbun jamapai jawen aka tibi Diosun matu inankubainai jayatan man axunkubainmiswen taea nukun Xanen Ibu Jesucristo naiudia ana butuai man uinxanai man manakubainaii. 8Jaskawen taexun Diosun jawa jeneama matu kushipa wakubaini Cristo ana juaya jawa chakabu matukidi yuitidubuma ixankanikiki. 9Ja inun, Diosun bake nukun Xanen Ibu Jesucristobe man jiwekubainxanunbun Diosun matu katunitun duawakin jawa matu jakimakin jenebainama ixanikiki, jaska yubakani amis betsa wakin kaneismawen taeadan.

Ikunwain shinan tibiwai paxkatimakiaki, na janchadan

10En betsabu inun en puibuun, nukun Xanen Ibu Jesucriston kushipawen en matu yunuai ninkakanwen. Matunmebi paxkanameama shinan betsa betsapa wama unanuma Jesús ikunwainbube jiwekubainkanwen. 11Man shinan chakai ja ikin ana unanuma jiweama man shinananain paxkanameaibu Cloen enabun ea banabimashinawen taexun en betsabuun, en matu yuiaii. 12Matu tibikidi ea yuikin: “Nukun betsabu ja idabekin yuikin: ‘Eanan, Pablon nuku yusinmis besti ikunwankin en chibankubainaii’, ikaya betsadi: ‘Eanan, Apolosin nuku yusinmis besti ikunwankin en chibankubainaii’, ikaya betsadi: ‘Eanan, Pedron nuku yusinmis besti ikunwankin en chibankubainaii’, ikaya betsadi: ‘Eanan, Criston nuku yusini besti ikunwankin en chibankubainaii’, ikin jaska yuikubainkanikiki”, ea washinabuki. 13Ea jaska wabu, Jabaa! ¿Cristodan, nun jaska watan paxkatidubumen? Nun jaska waxun paxkatidubumajaidaki. Man ja ikunwanunbun cruzkia ea Pablo en matu mawaxunama iniki. Ja inun, en Pablo man ea ikunwainwen taexun en kushipawen matu nashimabumadiki. 14Jaskaken juni betsabudi en nashimamawen taexun tsuabunda yuikin: “Pablon ea nashimani jawada Pablon besti yusiain en chibaiin”, itidubumawen taexun Dios en kenwaiin. Eska unankin matun maewan Corinto anuxun Crispo inun Gayo besti en nashimaniki. 15Jaskawen taexun: “Pablo en chibanyan jawen kushipawen ea nashimaimaki”, ikin tsuan yuitidubumaki. 16Jamen betsadan, en jakimadan, Estéfanasbe jiweabu en jatu nashimadianiki. Yuda betsa en nashimani en ana shinantidumaki. 17Jamen ea yunukin: “Ea ikunwantan jatun chakabu jenekatsis ikaibu nashimakubainwen”, iwanan, Criston ea yunuama iniki. Jakia ea yunukin: “Ekidi kakape besti datan akin jatu yusinkubainwen”, akin ea nichiniki. Matu yusin kaxun yusinan betsabu jancha jawendua besti janchamisbu keskakin eadi matu anu kaxun Cristo kenwanma man ea kenwanunbun en matu yusinidan, jamen Cristo cruzkia nukuwen taea mawanidan, jawen kushipa jakimawakin jamen en matu yusinkeaniki.

Cristodan, yudabun jawen unanepati inun jawen kushipatidubukiaki, na janchadan

18Yudabun chakabu buanun ika cruz anua Cristo mawatan ana besteni ikunwain nun jawenabuwen taexun nun jabu Diosun jawen kushipawen nuku mekexanai nun ma unanyan, jaska shinanma yuda betsabun yuikin: “Nuku tatima yuimisbudan!”, jabun Jesús jaibuwakatsi ikama nukun yusian dananmisbuwen taea jabu mawa kayabi tenexankanikiki. 19Jaskaken ja yudabukidi yuikin jawen jancha yuixunika Isaías Diosun yuikin:

“Jabu unanepabu unainsmapa keska wakin,

dasibi tapinkin kaneisbuma unandiama keskabu en jatu waxanaii,

jawadawen unanepamis jawauma keska wakinan. Manayuwe”,

aka nuku kenexuniki. 20Jaska inun, yuda betsabu unanepabiabun Diosun jatu binumiski. Betsabundi Diosun nemati inun jawen yunuti yusinananbiamisbun Diosun jatu binudiamiski. Betsabudi yuda betsabe ja idabekin binubiamisken Diosun unankin dasibibu binumiski. Jaskaken Diosun dasibi unanjaidakin jaska yudabun shinantidu binukin unainsmapabu keska jatu wamiski. 21Jaska inun, yuda betsa betsapa unanepabiakin Dios unanbumaken nukun Epa Diosun dasibi unanjaidakin kakape nuku jatu yusinmaya ichapabun danankin: “Tatima ikanikiki!”, ibiaibun nun matu yusianyan Cristo man ikunwainbu jawenabu Diosun matu waniki, niti akamadan. Jaskakin man shinan betsa watan ikunwanyan matuwen Dios benimakunkainikiki.

22-23Jaska inun, dami itimaska besti judiobun uintan besti ikunwantidubuwen taexun Mesías Cristo yumetsu keska mawakin jatun nukun chakabu buani nun yusinmis danankin jabun shinankin: “Jaskai e iskidan nukun Xanen Ibu jua mawakeanamaki”, akin yuimisbuki. Ja inun, ikunwandiama judiobuman dasibi unankatsis imisbuwen taexun jabun shinankin: “Diosun bake cruz anua mawashina ana besteni tatimabun besti ikunwantidubuki”, iwanan, yuimisbuki. Jaskabiaibun nukun chakabu buakin jawenabu nuku wai cruz anu yumetsu imis keskai Cristo nuku mawaxunikidi nun yusinkubainaii, jatuki e iki dakeamadan. 24Jaskaken na kakape Mesías Cristokidi betsabun dananbiaibun nun judiobu inun nun judiobuma Diosun nuku katuniwen taexun Diosun jawen kushipa Cristo yunukin jabia keskadi wakin dasibi unanjaidamani ja besti shinankin nun ikunwaiin. 25Diosun jaska wamis ninkama betsabun kanekin yuikin: “Diosdan, tatimaki, unainsmapadan, kushipa jayamadan”, amisbuki. Jakia dasibi unanjaidakin Diosun yudabu dasibi binumiski. Jawada yudabun ikunwanma dananmisbudan, Diosun jawen kushipa nuku uinmanmiski, nun babubiakenan. Jaskai Dios kushipajaidakin yudabun kushipa binumiski.

Tsuabuda Diosun katuni ibubis kentidubumakiaki, na janchadan

26En betsabu inun en puibuun, Diosun matu katukin eska matu wakubainmisdan, ninkakanwen. Unanepabu eskadabes besti katukin kushipabudi eskadabes besti katukin xanen ibubudi eskadabes besti katudiakin yununikabun enabu eskadabesdi matu katua akeakeaniki, jaska yudabun matu uinkin kenwanmis katuamadan. Jaska wakin Diosun nuku katumis jakimama shinankubainkanwen. 27-29Jaskaken tsuabuda: “En juni pepawen taexun Diosun ea katuniki”, iwanan, shinanyamakubainkanwen. Unanepabu jawauma wakin dakewanun, iwanan, Diosun ja matu tatima waibu matu katumiski. Kushipabu jawauma wakin dakewanun, iwanan, tsuabuda babubu jabu jakidi pechitan yuankin: “Mitanumabuki”, jatuki imisbu Diosun matu katukubaindiaikiki. Tsuabuda yudabun matu danankin pe shinainsbumadan, Diosun matu katukubainmiski. Dasibibu binunun, iwanan, tsuabuda yudabu jaki pechitan shinainsbumadan, Diosun matu katudiamiski. Jaskaken nukunmebi nun pepaumabiaken Diosun matu katuniwen taea nukun pepakidi Dios yui tsua jamebi jawa kentidubumaki. 30Jaska wakin matu katukin Jesúski matu dasiwakin Diosun jamebi matu katuniki. Jaskaken Jesucristonan, jawen shinanwen nuku unanepa wamiski. Ja inun, jabiatundi nukun chakabu buakin Dios nuku daewaxunmiski. Ja dikabi nuku medibi wakubainmiski. Ja inun, jabiatundi nukun chakabu buatan Satanás anua nuku mebikinaniki. 31Nuku jaska wanunbadiaikidi bebunkidi Jeremíasin keneni ninkaidakanwen: “Tsuabunda kenwain jamebi keanma nukun Yavé Dios besti jau kenwankubainunbunwen”, iniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index