Search form

1 Corintios 1:18

Cristodan, yudabun jawen unanepati inun jawen kushipatidubukiaki, na janchadan

18Yudabun chakabu buanun ika cruz anua Cristo mawatan ana besteni ikunwain nun jawenabuwen taexun nun jabu Diosun jawen kushipawen nuku mekexanai nun ma unanyan, jaska shinanma yuda betsabun yuikin: “Nuku tatima yuimisbudan!”, jabun Jesús jaibuwakatsi ikama nukun yusian dananmisbuwen taea jabu mawa kayabi tenexankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index