Search form

1 Corintios 1:22-23

22-23Jaska inun, dami itimaska besti judiobun uintan besti ikunwantidubuwen taexun Mesías Cristo yumetsu keska mawakin jatun nukun chakabu buani nun yusinmis danankin jabun shinankin: “Jaskai e iskidan nukun Xanen Ibu jua mawakeanamaki”, akin yuimisbuki. Ja inun, ikunwandiama judiobuman dasibi unankatsis imisbuwen taexun jabun shinankin: “Diosun bake cruz anua mawashina ana besteni tatimabun besti ikunwantidubuki”, iwanan, yuimisbuki. Jaskabiaibun nukun chakabu buakin jawenabu nuku wai cruz anu yumetsu imis keskai Cristo nuku mawaxunikidi nun yusinkubainaii, jatuki e iki dakeamadan. 24Jaskaken na kakape Mesías Cristokidi betsabun dananbiaibun nun judiobu inun nun judiobuma Diosun nuku katuniwen taexun Diosun jawen kushipa Cristo yunukin jabia keskadi wakin dasibi unanjaidamani ja besti shinankin nun ikunwaiin.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index