Search form

1 Corintios 10

Yushin dami betsa Jesús ikunwainbun kenwantimakiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, judiobun xenipabukidi jaska Diosun jatu wani man jakimayamaxanunbun matu shinanmanun ninkakanwen. Egipto anua kainbainaibun Diosun en xenipabu iyukin chi kuin puei maya kai anu butukaini jatube kai Ian Tashipa nuajaidabiaken jawen kushipawen jene paxkakin bai watan dasibi jatu pukemanikiaki. 2Janua Diosun jatu yunua kuin pueaiwen inun, Ian Tashipa pukeaibuwen ja dabewen taea dasibibu Moiséski jau chiti inunbun Diosun jatu nashimabainikiaki. 3Jaska inun, janu piti jayamaken nai anua piti Diosun jatu inankubaina dasibibun pidiakubainibukiaki. 4Ja inun, en xenipabun unpax manujaidaibun jabiatundi mishki anua unpax tuexun jatu amani jatube kakin dasibibu unpax pepa amadiakubainikiaki, ja Yushin kushipa Cristo yuda kayabi jayadiama mishkiki damitan jatu amakinan. 5Jaska wakin Diosun nai anua pitiwen inun unpaxwen jatu duawabia jawen jancha ninkabumawen taexun eskadabes pepabu dananmabia ichapabuki sinatakin janu jiweabumanu jatu ima atanbaunaya Egipto anua kainibu juni ewabus debui keyukubainibukiaki.

6Na jaska dasibi Diosun jatu akubidanidan, jau chakabuwen nun kemuyamanunbun Diosun nuku yusinkin jaska jamapai chakabuwen en xenipabu kemui janu jiweabumanua debunibu nukundi xabakabi nun jawen unanxanunbun jatu akubainikiaki. 7Januxun Moisin kenekin: “Oro ina awa bake damiwabu ja dami uin tsauxun pi inun mabex aki benibaun beyuskin ja dami kenwanibuki”, jatuki keneniki. Jaska judiobun dami betsa waxun kenwanibu keskadan, matundi ana jaska jusiayamadiakubainkanwen. 8Jaska inun, Israelbu ainbu jatun ainmabe chutanameaibun Diosun jatu kupiaya xaba bestichaitian 23,000 debunibukiaki. Jatu keskakin ainbu nukun ain kayabima ana metaskayamakubainankanwen. 9Ja inun, jatiditun Moisés ja akin Dios unanti wakin yuikin: “¿Jaskakin min nenu nuku iweima ikai?” iwanan, yuikin: “Piti jayamaki. Unpax jayamaki. Ja inun, piti nai anuadan, nismaki”, iwanan, Dios unanti waibun dunu midima Diosun jatu pima debunibukiaki. Jaskanibu keskakin nukundi Cristo unanti wayamanankanwen, mesekidan. 10Ja inun, jatiditun Moisés inun Aarón june jaki ja ikin yuainbuwen taexun nai tsuma Diosun jatu tenanmanikiaki. Jaskanibu keskakin Diosdi xabakabi jaki ja ikin yuanyamakubainankanwen.

11En xenipabu chakabukubidanaibu Diosun jaskaibu jatu kupinikidi jau jabiaskadi nun iyamaxanunbun bebunkidi jaska ikaibukidi Diosun jancha nuku kenexunibuki, nukudi badi jawen jenei keyuaitian jiwea nun jaskadiayamaxanunbunan. 12Jatu jaska waniwen taexun tsuabunda: “Jesús chibankin duawai en chintuanmaki”, iki keanma mestentan jau uindakubainunbunwen, chakabu tibi juayadan. 13Tsuabunda jawada chakabu ma juni man mediama inun chakabujaidatun matu achima ana matu achimakatsis ikai nukun yuda babun nun tenetidumadan, shinankanwen. Jaskawen taexunan, min yuda babubiaken Dios putama jaki chiti ikubainkanwen, nuku babu watan jau nuku bika tenemakin jaska tsuan tenetiduma nun jaskatan binutidumaki. Matu jaska tenemabiaya jawen bashikuama Diosun jawendi jawen kushipa matu unanmakin matu jawen taxnimakin matu binumaxanikiki, chakabu tenekin man binuaiwen taexunan.

Cristo kenwanmisbun yushin dami betsa jusikin kenwantimakiaki, na janchadan

14En betsabu inun en puibuun, Diosun jaskawen matu mekekatsis ikaiwen taea yushin dami betsa chakabuken kenwain ana jadi buyamakanwen, man ma Cristo jayadan. 15Na eska matukidi jancha yuikinan, man juni unanepatan matumebi unantinantan man shinantidubu en matu yuiaii. 16Nukun betsabube ichatan jatubetan medibi uva bimi jene watan akin Cristo nuku mawaxuni shinanmatidan, shinankin nun amiski, Dios kenwankinan. Ja inun, misi tunke tunke axun nuku mawaxunkin Cristo jawen yuda nuku inankuini ja misi jawen shinanmati nun pidiamiski. 17Nun Jesús ikunwainbu nun yuda betsa betsapabia dasibibun ja misi nun pimisbuwen taeadan, Jesús nuku mawaxuni shinain nun jabias yudabuki.

18Israelbukidi matu yuinun ninkaidakanwen. Jabun jawen chakabuwen taexun kenwanti piti Dios inanbu nami texe Templo anu dayanikabun buxun pimisbudan, jabia dabetan Dios kenwankanikiki, na jabun inainbu inun Templo anu dayamisbunan. 19Jakia yushin dami betsa kenwainan, dami jawauma inun jawen kenwanti piti jawauma nun unaiin, nukubunan. Jakia jabun shinanen ja yushin dami kenwainbudan, unanma jaska shinainbudan, jayaki. 20Eskaki. Matu yuinun ninkakanwen. Dios ikunwanbuman yushin dami betsa jawen kenwanti piti yushin chakabu inankin Epa Dios inanbumaki. Jaskawen taexun yushin chakabu kenwainbubetan jawen kenwanti piti piama jatubetan kenwandiayamakanwen. 21Ja inun, Dios kenwankin Jesús nuku mawaxuni shinanmati nuxuti akatsis ikin yushin dami betsa jawen kenwanti nuxuti inainbu ayamakanwen. Jesúsun yuda shinanmati misi pikatsis ikin yushin dami betsa jawen kenwanti inainbu piyamadiakanwen. Jaska inun, ma Dios kenwanbiai ana jusikain yushin dami betsa kenwantimajaidaki, chakabu idumai keskaidan. 22Ja inun, ¿yushin dami betsa kenwankin Dios daka man sinatamanun, iwanan, aki ikai? ¿Matun kushipawenan, man Dios binuamen? Jaska yushin dami betsa kenwankin man jusia akeakeaidan, ana jaska tibi akin Dios sinatamayamakanwen.

Ikunwain betsabuwen nuikin jatu medabewakubaintikiaki, na janchadan

23Tsuanda jamapai tibi atidudan, tsuan jatu nemamaki. Jaskadan, chanimaki. Jaskabia nuku medabewatidumaki. Jaska shadabudan, en jeneaii. Dasibi tsuan nuku nemama nun atidubia ikunwainbu dasibi medabewamadan, jenediatiki. 24Jamen jamapai pepa bikin ja dukun matuna binun ika ana jatu maemai nashui ikama jakia yuda betsabu dukuntun jau katuyununbun pes ikama manakubainkanwen.

25-26Jaska inun, betsadan, mai dasibi Diosunaki. Ja inun, dasibi betsa betsapa mai anua damiwanidan, jawenadiki. Jaskaken nami inanmisbu jiwe anua nami bi yuka iki: “Nadan, ¿yushin dami betsa jawen kenwanti namimen?” iwanan, tapinkin tsua yukai meseama bitan pikubainkanwen. 27Jamen ikunwanbuman matu jaibuwatan pimakatsi ikin matu iabu man kakatsi ikai namikidi yuka ikama jaska jatun piti matu kainmaxuna shinan chakama jatubetan man pitidubuki. 28Jakia betsan mia bebunkidi yuikin: “Na namidan, yushin dami betsa jawen kenwanti namiki”, matu waya jawen juinti babu ana babu wakatsi ikama jawen nuikin ja nami piyamakanwen. 29-30Yushin dami betsa jawen kenwanti tsuabunda man nami piadan, matumebi man chakabumaki. Jaskabiakin ikunwain betsa juinti babuwen nuikin ja nami jatu medabewakin man pitiduma en matu yuiaii. Jaskadada Diosun ea nemamaken en pitiduki. Jakia yuda betsa en uinmachakaiwen taexun ena pemaki. Dios kenwantan jamapai tibi en pibia pebiaken jabu jatu mesewakatsi ikama dasibiwen Dios duawanun, iwanan, en ana jaska tibi meamaki. 31Jamapai pikin nuxuti akin jamapai betsa betsapa akinan, Dios duawanun, iwanan, akubainkanwen. 32Jaska jamapai tibi akin jawada danainbu jatun bedubi akin jatu uinmachakayamakanwen, judiobu kasmai judiobuma kasmai ikunwain betsabu jiweabudan. 33Jamen ea en shinanen ikidan, dasibibu medabewanun ika emebi jaska en shinain benama dasibi jatu kenwanmakin Jesús jatu ikunwanmanun ika jawada danainbu jenekin jaska dasibibu jiweabu en jatu medabewakubainaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index