Search form

1 Corintios 10:1

Yushin dami betsa Jesús ikunwainbun kenwantimakiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, judiobun xenipabukidi jaska Diosun jatu wani man jakimayamaxanunbun matu shinanmanun ninkakanwen. Egipto anua kainbainaibun Diosun en xenipabu iyukin chi kuin puei maya kai anu butukaini jatube kai Ian Tashipa nuajaidabiaken jawen kushipawen jene paxkakin bai watan dasibi jatu pukemanikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index